Bruksanvisning Philips SCF349 Sterilisator

Trenger du en bruksanvisning for Philips SCF349 Sterilisator? Nedenfor kan du se og laste ned PDF-bruksanvisningen gratis på norsk. Dette produktet har for øyeblikket 4 vanlige spørsmål, 0 kommentarer og har 0 stemmer. Hvis dette ikke er bruksanvisningen du ønsker, vennligst kontakt oss.

Er ditt produkt defekt og finner du ikke løsningen i bruksanvisningen? Dra til en Repair Café for gratis hjelp til reparasjon.

Bruksanvisning

Loading…

ENGLISH
Steriliser / carrying case This steriliser / carrying case allows you to sterili-
se your baby‘s soother in the microwave, and carry it with you.
Before use
- Remove tamper-proof closure and any stickers from the case.
- Wash all items and make sure that they are clean.
- Remove any dirt, food residue, fat or oils, etc. from all items as these can
impair sterilisation and may damage the soothers or case.
Note: Only use this steriliser / carrying case with enclosed soothers.
For sterilising 1 or 2 soothers:
Caution: The steriliser / carrying case, water and soothers may still be
very hot after cooling period of 5 minutes.
Warnings for steriliser / carrying case Always check the temperature of the
soothers before use. Incorrect water level, microwave power or microwave
time can lead to reduced sterilisation and can damage the steriliser /
carrying case or soothers. Only use Philips Avent soothers and keep the
case out of reach of children.
Soother • For your child‘s safety • WARNING! Inspect carefully before
each use. Pull the soother in all directions. Throw away at the rst signs of
damage or weakness. Do not soak in water and then put in the freezer. This
may weaken the soother. Only use dedicated soother holders tested to EN
12586. Never attach other ribbons or cords to a soother, your child may be
strangled by them. Do not tie the soother around child‘s neck as it presents a
strangulation danger. Always make sure your baby uses the correct soother
size. Philips Avent soothers come in dierent sizes, based on age range.
Before rst use: Place the soother in boiling water for 5 minutes. Let it cool
down for 5 minutes before you give it to your baby. Let water trapped inside
the teat cool down and then squeeze it out. This is to ensure hygiene.
Cleaning and sterilisation: Clean the soother before every use with warm
water and mild soap. DO NOT use abrasive cleaning agents or aggressive
chemicals/substances on soothers. Excessive combinations of detergents
may eventually cause plastic components to crack. If this occurs, replace
your soother immediately. Soothers are suitable for all commonly used
forms of sterilisation. Clean surfaces and your hands thoroughly before
contact with sterilised soothers.
Using: Always use this product under adult
supervision. Replace the soother after 4 weeks of use, for safety and hygiene
reasons. If the soother becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot
be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the
mouth with care, as gently as possible. Never dip the teat in sweet substances
or medication, your child may get tooth decay.
Storage: Store the soother in
the steriliser / carrying case or in a dry covered container. Do not leave
a soother in direct sunlight or near a source of heat, or leave in sterilising
solution for longer than recommended, as this may weaken the teat.
BAHASA INDONESIA
Steriliser/wadah pembawa Dengan steriliser/wadah pembawa ini, Anda
dapat mensterilkan empeng bayi di microwave dan membawanya ke
mana pun Anda pergi.
Sebelum menggunakan
- Lepaskan pembungkus tahan perusakan dan stiker apa pun dari wadah.
- Cuci semua item dan pastikan semuanya bersih.
- Bersihkan kotoran, sisa makanan, lemak, atau minyak dari semua item
karena dapat mengganggu sterilisasi dan merusak empeng atau wadah.
Catatan: Hanya gunakan steriliser / tas jinjing ini dengan soother yang disertakan.
Untuk sterilisasi 1 atau 2 empeng:
Perhatian: Steriliser/wadah pembawa, air, dan empeng bisa jadi masih
sangat panas setelah pendinginan selama 5 menit.
Peringatan untuk kotak sterilisasi
Periksalah selalu suhu empeng sebelum
menggunakannya. Tingkat air, daya microwave, atau waktu microwave yang tidak
tepat dapat mengakibatkan penurunan sterilisasi dan merusak steriliser/wadah
pembawa atau empeng. Hanya gunakan empeng Philips Avent dan jauhkan
wadah dari jangkauan anak-anak.
Empeng • Untuk keamanan anak Anda • PERINGATAN! Periksa dengan
saksama setiap kali sebelum menggunakan. Tarik empeng ke semua arah.
Buang segera jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak lagi
bagus. Jangan merendam lalu meletakkannya di dalam freezer. Hal ini dapat
menurunkan kualitas empeng. Hanya gunakan pegangan empeng khusus yang
telah diuji menurut EN 12586. Jangan memasang pita atau tali lain pada empeng
karena dapat menyebabkan anak tercekik. Jangan mengikatkan empeng di
sekeliling leher anak karena dapat menimbulkan bahaya tercekik. Selalu pastikan
ukuran empeng sesuai untuk bayi Anda. Empeng Philips Avent tersedia dalam
berbagai ukuran, berdasarkan rentang usia. Sebelum penggunaan pertama:
Masukkan empeng ke dalam air mendidih selama 5 menit. Biarkan dingin selama
5 menit sebelum memberikannya ke bayi Anda. Tunggu hingga air yang masuk
ke dalam dot dingin, lalu pencet untuk mengeluarkannya. Hal ini diperlukan
untuk memastikan kebersihannya. Membersihkan dan mensterilkan: Bersihkan
empeng setiap kali akan digunakan dengan air hangat dan sabun lembut.
JANGAN menggunakan bahan pembersih yang abrasif atau zat/bahan kimia yang
agresif untuk empeng. Kombinasi deterjen yang berlebihan dapat menyebabkan
komponen plastiknya pecah-pecah. Jika hal ini terjadi, segera ganti empeng.
Empeng sesuai untuk semua bentuk sterilisasi yang umum digunakan. Bersihkan
permukaan dan tangan Anda secara saksama sebelum menyentuh empeng yang
telah disterilkan. Penggunaan: Selalu gunakan produk ini di bawah pengawasan
orang dewasa. Demi alasan kebersihan, gantilah empeng setelah 4 bulan
digunakan. Apabila empeng tersangkut di mulut, JANGAN PANIK; empeng telah
dirancang sedemikian rupa agar tidak dapat tertelan. Keluarkan dari mulut dengan
hati-hati, selembut mungkin. Jangan mencelupkan dot ke dalam zat yang manis
atau obat karena dapat menyebabkan gigi anak rusak. Penyimpanan: Simpan
empeng di dalam steriliser/wadah pembawa atau di dalam wadah tertutup dan
kering. Jangan biarkan empeng di bawah sinar matahari langsung atau di dekat
sumber panas, atau dibiarkan di dalam cairan pensteril lebih lama dari yang
direkomendasikan, karena ini akan memperlemah dot.
DANSK
Sterilisator/opbevaringsboks Med denne sterilisator/opbevaringsboks kan
du sterilisere babyens sut i mikrobølgeovnen og derefter tage den med dig.
Før brug
- Fjern sikkerhedsemballagen og alle klistermærker fra boksen.
- Vask alle delene, og sørg for, at de er rene.
- Fjern alle urenheder, madrester, fedt og olie mv. fra alle dele, da det kan
påvirke sterilisering og beskadige sutter eller boks.
Bemærk: Brug kun denne sterilisator/opbevaringsboks med medfølgende sutter.
Sterilisering af 1 eller 2 sutter:
Forsigtig: Sterilisator og opbevaringsboks, vand og sutter kan stadigvæk
være meget varme efter afkølingsperioden på 5 minutter.
Advarsler om steriliseringsboksen Kontrollér altid sutternes temperatur
før brug. Hvis der benyttes forkert vandniveau, mikrobølgeeekt eller
mikrobølgetid, kan det medføre reduceret sterilisation og beskadige
sterilisator, opbevaringsboks eller sutter. Benyt kun Philips Avent-sutter,
og hold boksen uden for børns rækkevidde.
Sut • For dit barns sikkerhed • ADVARSEL! Kontroller delene omhyggeligt
før hver brug. Træk sutten i alle retninger. Produktet skal smides væk,
straks der optræder tegn på skader eller svaghed. Læg ikke sutten i vand
og derefter i fryseren. Det kan gå ud over suttens holdbarhed. Brug kun
de særlige sutteholdere, der er testet i henhold til EN 12586. Der må ikke
bindes andre snore eller bånd til sutterne, da det kan kvæle dit barn. Bind
aldrig sutten rundt om barnets hals, da det kan udgøre en fare for kvælning.
Sørg altid for, at din baby bruger korrekt suttestørrelse. Philips Avent-sutter
ndes i forskellige størrelser baseret på aldersgruppe. Før sutten bruges
første gang: Læg sutten i kogende vand i 5 minutter. Lad den køle af i
ca. 5 minutter, inden du giver den til babyen. Sørg for, at det vand, der
er opsamlet i sutten, afkøles, hvorefter det kan presses ud. Dette gøres
af hensyn til hygiejnen. Rengøring og sterilisering: Rengør altid sutten
inden brug med varmt vand og en mild sæbe. Rengør ALDRIG sutterne
med slibende rengøringsmidler eller aggressive kemikalier/stoer. Store
koncentrationer af rengøringsmidler kan efter et stykke tid medføre, at
plastikkomponenterne revner. Hvis det skulle ske, skal sutterne straks
udskiftes. Sutter er velegnet til alle almindelige former for sterilisation. Vask
overader og hænder grundigt, før de kommer i kontakt med steriliserede
sutter. Brug: Brug den altid under opsyn af en voksen. Udskift sutten efter
4 ugers brug af hensyn til sikkerhed og hygiejne. Hvis sutten skulle sidde fast i
munden, er der INGEN GRUND TIL PANIK. Den kan ikke sluges og er designet
til sådanne tilfælde. Tag den ud af munden så forsigtigt som muligt. Dyb
aldrig sutten i søde væsker eller medicin. Dit barn kan få skader på tænderne.
Opbevaring: Opbevar sutten i sterilisatoren eller opbevaringsboksen eller i en
tør og lukket beholder. Lad ikke en sut ligge i direkte sollys, og efterlad den ikke i
steriliseringsvæske i længere tid end anbefalet, da det kan svække sutten.
DEUTSCH
Sterilisator/Transportbehälter Mit diesem Sterilisator/Transportbehälter
können Sie den Beruhigungssauger Ihres Babys in der Mikrowelle sterilisieren
und mit sich tragen.
Vor dem Gebrauch
- Entfernen Sie die manipulationssichere Verpackung und etwaige
Aufkleber vom Gehäuse.
- Waschen Sie alle Teile und vergewissern Sie sich, dass sie sauber sind.
- Entfernen Sie Schmutz, Nahrungsreste, Fette oder Öle usw. von allen
Teilen, da diese den Sterilisationsvorgang beeinträchtigen und die
Beruhigungssauger oder den Behälter beschädigen können.
Hinweis: Verwenden Sie nur diesen Sterilisator / Transportbehälter mit
umschlossenen Beruhigungssaugern.
Sterilisieren von 1 oder 2 Beruhigungssaugern:
Achtung: Der Sterilisator/Transportbehälter kann nach der Abkühldauer
von 5 Minuten noch sehr heiß sein.
Warnungen für den Sterilisierbehälter Prüfen Sie vor der Verwendung stets
die Temperatur des Beruhigungssaugers. Fehler in der Wasserfüllhöhe,
der Mikrowellenleistung oder der Mikrowellenzeit können zu verringerter
Sterilisation und Beschädigungen des Sterilisators/Transportbehälters oder
des Beruhigungssaugers führen. Verwenden Sie nur Beruhigungssauger
des Typs Philips Avent und bewahren Sie den Behälter außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
Beruhigungssauger • Für die Sicherheit Ihres Kindes. • WARNUNG!
Untersuchen Sie den Beruhigungssauger vor jeder Verwendung genau. Ziehen
Sie den Sauger in alle Richtungen. Entsorgen Sie ihn bei ersten Anzeichen
von Beschädigung oder Abnutzung. Weichen Sie den Beruhigungssauger
nicht in Wasser ein und legen Sie ihn dann in den Gefrierschrank. Dies kann
zu Beschädigungen führen. Verwenden Sie nur spezielle Beruhigungssauger-
Halter, die nach EN 12586 getestet wurden. Befestigen Sie nie andere Bänder
oder Kordeln an einem Beruhigungssauger. Ihr Kind könnte sich damit
erwürgen. Binden Sie den Beruhigungssauer nicht um den Hals Ihres Kindes, da
Erwürgungsgefahr besteht. Stellen Sie stets sicher, dass Ihr Beruhigungssauger
der richtigen Größe verwendet. Philips Avent Beruhigungssauger sind je nach
Altersbereich in verschiedenen Größen erhältlich. Vor der ersten Verwendung:
Legen Sie den Beruhigungssauger 5 Minuten lang in kochendes Wasser.
Lassen Sie ihn für 5 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn Ihrem Baby geben. Wenn
Wasser in den Sauger eingedrungen ist, warten Sie, bis es abgekühlt ist, und
drücken Sie es dann heraus. Dies dient zur sicheren Hygiene. Reinigung und
Sterilisation: Reinigen Sie den Beruhigungssauger vor jeder Verwendung mit
warmem Wasser und einer milden Seife. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel
mit Scheuersubstanzen oder aggressive Chemikalien für Beruhigungssauger. In
zu hoher Konzentration können Reinigungsmittel zu Rissen in Kunststoteilen
führen. Wenn dies der Fall ist, ersetzen Sie den Beruhigungssauger umgehend.
Beruhigungssauger sind für alle gebräuchlichen Arten von Sterilisation geeignet.
Reinigen Sie Flächen und waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor Sie sie
in Kontakt mit sterilisierten Beruhigungssaugern bringen. Verwendung: Kinder
sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht durch Erwachsene verwenden. Ersetzen
Sie den Schnuller für optimale Sicherheit und Hygiene alle vier Wochen. Sollte
der Beruhigungssauger im Mund stecken bleiben, GERATEN SIE NICHT IN PANIK.
Er kann nicht verschluckt werden und ist so konzipiert, dass er einer solchen
Situation standhält. Entfernen Sie ihn möglichst vorsichtig aus dem Mund.
Tauchen Sie die Sauger nicht in süße Substanzen oder Medikamente. Dies könnte
Karies verursachen. Aufbewahrung: Bewahren Sie den Beruhigungssauger im
Sterilisator/Transportbehälter oder in einem trockenen, abgedeckten Behälter auf.
Legen Sie den Beruhigungssauger nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe
einer Wärmequelle. Lassen Sie ihn außerdem nicht länger als empfohlen in der
Sterilisierungslösung liegen, da dies das Saugermaterial angreifen kann.
FRANÇAIS
Stérilisateur / étui de transport Ce stérilisateur/étui de transport vous
permet de stériliser la sucette de votre bébé dans le micro-ondes et de
l‘emmener avec vous.
Avant utilisation
- Ôtez la fermeture inviolable et tout autocollant de la boîte.
- Nettoyez tous les éléments et assurez-vous qu‘ils sont propres.
- Veuillez retirer toute saleté, tout résidu d‘aliments, graisse ou huile
de tout élément, car cela risque de compromettre la stérilisation et
d‘endommager les sucettes ou l‘étui.
Remarque : utilisez ce stérilisateur / étui de transport uniquement avec
les sucettes fournies.
Pour stériliser 1 ou 2 sucettes :
Attention : Le stérilisateur/l‘étui de transport, l‘eau et les sucettes risquent
d‘être encore très chauds après la période de refroidissement de 5 minutes.
Avertissement concernant l‘étui de stérilisation Vériez toujours la
température des sucettes avant l‘utilisation. Un niveau d‘eau, une
puissance ou une durée de micro-onde incorrects peuvent entraîner une
stérilisation réduite et endommager le stérilisateur/l‘étui de transport ou les
sucettes. Veuillez utiliser uniquement des sucettes Philips Avent et garder
l‘étui hors de portée des enfants.
Sucette • Pour la sécurité de votre enfant • AVERTISSEMENT ! Avant chaque
utilisation, examinez tous les éléments avec attention. Tirez la sucette dans tous
les sens. Jetez la sucette au moindre signe de détérioration ou de fragilité. Ne
plongez pas la sucette dans l‘eau pour ensuite la mettre au congélateur. Cela
risque d‘altérer la sucette. Utilisez uniquement les attache-sucettes testés selon
la norme EN 12586. Ne jamais attacher d‘autre ruban ou cordon à la sucette,
car votre enfant pourrait s‘étrangler. Évitez d‘attacher la sucette autour du cou
de l‘enfant, car il risque de s‘étrangler. Assurez-vous toujours que votre bébé
utilise une taille de sucette adéquate. Les sucettes Philips Avent sont livrées
en diérentes tailles selon l‘âge. Avant la première utilisation : Immergez la
sucette dans de l‘eau bouillante pendant 5 minutes. Laissez-la refroidir 5 minutes
avant de la donner à votre bébé. Laissez refroidir l‘eau bloquée dans la tétine,
puis pressez la tétine pour faire sortir l‘eau. Cela permet de garantir l‘hygiène.
Nettoyage et stérilisation : Nettoyez la sucette avant chaque utilisation avec
de l‘eau chaude et du savon doux. NE PAS utiliser de détergents abrasifs ou
de produits/substances chimiques agressifs sur les sucettes. Les combinaisons
excessives de détergents pourraient provoquer des ssures dans les composants
plastiques. Si tel est le cas, veuillez remplacer votre sucette immédiatement.
Les sucettes conviennent à toutes les méthodes de stérilisation couramment
utilisées. Nettoyez les surfaces et vos mains minutieusement avant de les mettre
en contact avec des sucettes. Utilisation : Utilisez toujours ce produit sous le
contrôle d‘un adulte. Remplacez la sucette au bout de 4 semaines d‘utilisation
pour des raisons de sécurité et d‘hygiène. Si la sucette se coince dans la bouche
de l‘enfant, NE VOUS AFFOLEZ PAS ; elle ne peut pas être avalée et elle est
conçue pour qu‘il soit possible de remédier à ce genre d‘incident. Retirez la
sucette de la bouche avec attention, aussi délicatement que possible. Ne
plongez jamais la tétine dans des substances ou des médicaments sucrés ; ceci
pourrait entraîner l‘apparition de caries chez votre enfant. Rangement : Rangez la
sucette dans le stérilisateur/l‘étui de transport ou dans un récipient couvert sec.
Ne pas exposer la sucette directement au soleil ou près d‘une source de chaleur
et ne pas la laisser dans une solution stérilisante plus longtemps que la durée
recommandée car cela pourrait fragiliser la tétine.
NEDERLANDS
Sterilisator / draagkoker Met deze sterilisator / draagkoker kunt u de fopspeen
van uw baby steriliseren in de magnetron en het overal met u mee dragen.
Voordat u het apparaat gebruikt
- Verwijder de verzegelde sluiting en eventuele stickers van de koker.
- Was alle voorwerpen en verzeker u ervan dat deze schoon zijn.
- Verwijder eventueel vuil, voedselresten, vet of olie enz. van alle
onderdelen aangezien deze items de sterilisatie kunnen hinderen en de
fopspeen of de koker kunnen beschadigen.
Opmerking: Gebruik uitsluitend deze sterilisator/draagtas met de ingesloten
fopspenen.
Het steriliseren van 1 of 2 fopspenen:
Let op: De sterilisator / draagkoker, het water en de fopspenen kunnen na
de afkoelperiode van 5 minuten nog steeds erg heet zijn.
Waarschuwingen voor sterilisatiedoos Controleer voor gebruik altijd de
temperatuur van de fopspenen. Een onjuist waterniveau, onjuist magnetron-
vermogen of een onjuiste magnetron-tijd kan leiden tot een verminderde
sterilisatie en kan de sterilisator / draagkoker of fopspenen beschadigen. Gebruik
alleen spenen van Philips Avent en houd de koker buiten bereik van kinderen.
Fopspeen • Voor de veiligheid van uw kind • WAARSCHUWING! Inspecteer
alle onderdelen grondig voor elk gebruik. Trek de fopspeen in alle richtingen.
Gooi het weg bij de eerste tekenen van slijtage of beschadiging. Laat het niet
weken in water om het vervolgens in de vriezer te leggen. Dit kan de fopspeen
beschadigen. Gebruik alleen speciale fopspeenhouders die getest zijn volgens
EN 12586. Bind nooit andere linten of koorden aan een fopspeen. Uw kind kan
hierdoor worden gewurgd. Hang de fopspeen niet rond de nek van het kind
aangezien dit een verstikkingsgevaar vormt. Zorg ervoor dat uw baby altijd
de juiste maat fopspeen gebruikt. Philips Avent fopspenen zijn verkrijgbaar in
verschillende maten, gebaseerd op leeftijd. Vóór het eerste gebruik: Plaats
de fopspeen 5 minuten in kokend water. Laat het 5 minuten afkoelen voordat
u het aan uw baby geeft. Als water in de speen gevangen raakt, laat het dan
afkoelen en knijp het water er daarna uit. Dit is om de hygiëne te verzekeren.
Reinigen en steriliseren: Maak de fopspeen voor elk gebruik schoon met warm
water en een milde zeep. Gebruik GEEN agressieve schoonmaakmiddelen
of agressieve chemische stoen op fopspenen. Overmatige combinaties
van schoonmaakmiddelen kunnen leiden tot barstjes in plastic onderdelen.
Vervang de fopspeen onmiddellijk als dit gebeurt. Fopspenen zijn geschikt voor
elke algemeen gebruikte sterilisatiemethode. Was oppervlakken en uw handen
grondig voordat ze in contact komen met gesteriliseerde fopspenen. Gebruik:
Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene. Vanuit hygiënisch
oogpunt en voor de veiligheid dient u de fopspeen na 4 weken te vervangen.
RAAK NIET IN PANIEK als de fopspeen vast komt te zitten in de mond. De
spenen kunnen niet worden ingeslikt. Er is bij het ontwerp al rekening mee
gehouden dat dit kan gebeuren. Verwijder het zo voorzichtig mogelijk uit de
mond. Doop de speen nooit in zoete vloeistoen of medicijnen. Hierdoor kan
uw kind last krijgen van tandbederf. Opslagruimten: Bewaar de fopspeen in de
sterilisator / draagkoker of in een droge, bedekte houder. Laat een fopspeen
nooit in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron liggen. Laat de
fopspeen niet langer dan wordt aanbevolen in sterilisatievloeistof liggen,
omdat het zuiggedeelte daardoor zwakker kan worden.
NORSK
Steriliseringsapparat/bæreveske Med dette sterilisingsapparatet og bære-
vesken kan du sterilisere babyens narresmokk i mikrobølgeovnen,
og bære den med deg.
Før bruk
- Fjern den manipuleringssikre lukkedelen og eventuelle klistremerker fra esken.
- Vask alle delene og sørg for at de er rene.
- Fjern smuss, matrester, fett eller oljer osv. fra alle elementer, ettersom
disse kan svekke steriliseringen og skade narresmokkene eller vesken.
Merk: Bruk kun denne sterilisatoren/bærevesken med de medfølgende
smokkene.
For sterilisering av 1 eller 2 narresmokker:
Forsiktig: Steriliseringsapparatet/bærevesken, vannet og narresmokken
kan fremdeles være svært varme etter avkjølingsperioden på 5 minutter.
Advarsler for steriliseringsboks Kontroller alltid narresmokkens temperatur før
bruk. Feil vannivå, mikrobølgeovneekt eller mikrobølgeovntid kan føre til redusert
sterilisering og skade steriliseringsapparatet/bærevesken eller smokkene.
Bruk kun Philips Avent-narresmokker og hold vesken utilgjengelig for barn.
Narresmokk • For barnets sikkerhet • ADVARSEL! Kontroller nøye før hver
gangs bruk. Dra narrsmokken i alle retninger. Kast den ved første tegn på skade
eller svakhet. Skal ikke senkes ned i vann og settes i fryseren etterpå. Dette kan
svekke narresmokken. Bruk kun dedikerte narresmokkholdere som har blitt
testet i henhold til og overholder EN 12586. Du må aldri feste andre bånd eller
tråder til narresmokken, da dette medfører kvelningsfare for barnet. Ikke bind
narresmokken rundt barnets hals, da det utgjør en kvelningsfare. Sørg alltid
for at barnet bruker riktig narresmokkstørrelse. Philips Avent-narresmokker
Philips NL9206AD-4 Drachten
4213.354.3897.1
5 min.
4
5
25ml/
0.9 fl.oz
1 2
750 – 1000W
3 min.
3
FSC
kommer i forskjellige størrelser, basert på aldersgruppe. Før første gangs
bruk: Sett narresmokken i kokende vann i fem minutter. La den kjøle seg ned
i 5 minutter før du gir den til babyen. La vannet inne i smokken avkjøles, og
press det deretter ut. Dette øker hygienen. Rengjøring og sterilisering: Rengjør
narresmokken før hver gangs bruk med varmt vann og mild såpe. IKKE bruk
skuremidler eller kraftige kjemikalier/stoer på narresmokker. Overdrevne
kombinasjoner av rengjøringsmidler kan føre til at plastdelene sprekker. Hvis
dette skjer, må du bytte ut narresmokken øyeblikkelig. Narresmokker er egnet
for alle vanlige typer sterilisering. Rengjør overater og vask hendene grundig
før de kommer i kontakt med steriliserte narresmokker. Bruk: Produktet må
alltid brukes under tilsyn av voksne. Bytt ut smokken etter re ukers bruk, av
sikkerhets- og hygienehensyn. Hvis smokken skulle bli sittende fast i barnets
munn, MÅ DU IKKE FÅ PANIKK. Den kan ikke svelges og er utformet med tanke
på slike hendelser. Fjern den forsiktig fra munnen, så forsiktig som mulig. Ikke
dypp smokken i søt mat/drikke eller i medisin. Det kan gi barnet hull i tennene.
Oppbevaring: Oppbevar narresmokken i steriliseringsapparatet/bærevesken
eller i en tørr, tildekket beholder. Ikke la narresmokken ligge direkte i solen eller
nær en varmekilde, og la den heller ikke ligge i steriliseringsløsning lenger enn
det som er anbefalt. Det kan være skadelig for smokken.
SUOMI
Sterilointilaite/kotelo Tämän helposti mukana kuljetettavan sterilointilait-
teen/kotelon avulla voit steriloida tutin mikroaaltouunissa.
Ennen käyttöä
- Poista väärinkäytön estävä suojus ja kotelossa olevat tarrat.
- Pese kaikki osat ja varmista, että ne ovat puhtaat.
- Poista osista lika, ruoantähteet, rasva tai öljyt, koska nämä voivat
vaikeuttaa sterilointia sekä vahingoittaa tutteja tai koteloa.
Huomautus: Käytä tätä sterilointilaitetta/kantolaukkua vain mukana
toimitettujen tuttien kanssa.
Yhden tai kahden tutin sterilointi:
Varoitus: Sterilointilaite/kotelo, vesi ja tutit voivat olla hyvin kuumia myös
5 minuutin jäähtymisjakson jälkeen.
Sterilointirasiaa koskevat varoitukset Tarkista aina tuttien lämpötila ennen
käyttöä. Väärä vesimäärä, mikroaaltouunin teho tai mikroaaltouunin käyttöaika
voivat heikentää sterilointia ja vahingoittaa sterilointilaitetta/koteloa tai tutteja.
Käytä vain Philips Avent -tutteja ja pidä kotelo lasten ulottumattomissa.
Tutti • Varmista lapsesi turvallisuus! • VAROITUS! Tarkista tutti huolellisesti
ennen käyttöä. Vedä tuttia kaikkiin suuntiin. Heitä tutti pois heti, kun
huomaat siinä vikoja tai heikkouksia. Älä kostuta tuttia vedellä ja laita sitä
sitten pakastimeen. Tämä voi heikentää tuttia. Käytä ainoastaan sellaisia
tutinpidikkeitä, jotka ovat standardin EN 12586 mukaisia. Älä kiinnitä tuttiin
muita nauhoja tai naruja, koska lapsi voi kuristua. Älä sido tuttia lapsen
kaulan ympärille, koska lapsi voi tukehtua. Varmista aina, että lapsi käyttää
oikean kokoista tuttia. Philips Avent -tuteista on saatavilla iän mukaan
erikokoisia malleja. Käyttöönotto: Laita tutti 5 minuutiksi kiehuvaan veteen.
Anna tutin jäähtyä 5 minuuttia, ennen kuin annat sen lapsellesi. Anna tutin
sisälle päässeen veden jäähtyä ja purista se ulos. Veden poistaminen
parantaa hygieniaa. Puhdistus ja sterilointi: Pese tutti ennen jokaista
käyttökertaa lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla. ÄLÄ puhdista tutteja
hankaavilla puhdistusaineilla tai voimakkailla kemikaaleilla/aineilla. Liiallinen
puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa muovia. Vaihda vahingoittunut
tutti uuteen välittömästi. Tutit voi steriloida kaikilla yleisimmillä menetelmillä.
Puhdista pinnat ja kätesi huolellisesti ennen steriloitujen tuttien käsittelyä.
Käyttäminen: Aikuisen on aina valvottava tämän tuotteen käyttöä. Vaihda
tutti uuteen 4 viikon käytön jälkeen turvallisuus- ja hygieniasyistä. Jos tutti
tarttuu kiinni suuhun, ÄLÄ HÄTÄÄNNY. Tuttia ei voi niellä. Irrota se suusta
mahdollisimman varovaisesti. Älä kasta tuttia makeaan tai lääkkeeseen,
koska se voi aiheuttaa lapselle hammasmätää. Varastointi: Säilytä tuttia
sterilointilaitteessa/kotelossa tai kuivassa, kannellisessa rasiassa. Älä jätä tuttia
suoraan auringonvaloon tai lähelle lämmönlähdettä. Älä myöskään jätä tuttia
sterilointiliuokseen suositeltua pidemmäksi aikaa, koska se voi heikentää tuttia.
SVENSKA
Steriliserings-/transportfodral Du kan sterilisera barnets napp i en mikro-
vågsugn med hjälp av steriliserings-/transportfodralet och bära med dig det.
Före användning
- Ta bort det ingreppsskyddade höljet och alla etiketter från fodralet.
- Tvätta alla delar och kontrollera att de är rena.
- Ta bort smuts, matrester, fetter, oljor osv. från alla delar eftersom dessa
kan påverka steriliseringen och skada napparna eller fodralet.
Obs! Använd endast sterilisatorn/transportfodralet med de medföljande
napparna.
Sterilisera en eller två nappar:
Varning! Steriliserings-/transportfodralet, vattnet och napparna kan vara
mycket varma även efter avsvalningsperioden på 5 minuter.
Varningar för steriliseringsbox Kontrollera alltid nappens temperatur innan
du ger den till barnet. Felaktig vattennivå, mikrovågseekt eller mikrovågstid
kan påverka steriliseringen på ett negativt sätt och skada steriliserings-/
transportfodralet eller napparna. Använd enbart Philips Avent-nappar och
förvara fodralet utom räckhåll för barn.
Napp • För ditt barns säkerhet • VARNING! Kontrollera alla delar noggrant före
varje användningstillfälle. Dra i nappen åt olika håll. Kassera nappen vid tecken på
skada eller försämrad funktion. Lägg inte in nappen i frysen efter att den har legat
i vatten. Detta kan försvaga nappen. Använd enbart napphållare som är avsedda
för ändamålet och som är testade enligt EN 12568. Fäst aldrig band eller sladdar
i nappen eftersom barnet kan strypas av dem. Knyt inte fast nappen runt barnets
hals eftersom det utgör en strypningsrisk. Se alltid till att barnet använder korrekt
nappstorlek. Det nns Philips Avent-nappar i olika storlekar för olika åldrar. Före
första användningstillfället: Lägg nappen i kokande vatten i 5 minuter. Låt den
svalna i 5 minuter innan du ger den till ditt barn. Låt vatten som har samlats inuti
nappen få svalna och tryck sedan ut det. Detta säkerställer hygienen. Rengöring
och sterilisering: Rengör nappen med varmt vatten och en mild tvål före varje
användningstillfälle. ANVÄND INTE slipande rengöringsmedel eller starka
kemikalier/vätskor på nappar. För många kombinationer av rengöringsmedel kan
göra så att plastdelar spricker. Om detta inträar ska nappen omedelbart bytas ut.
Napparna kan steriliseras enligt beprövade metoder. Tvätta händerna noggrant
och se till att ytorna är rena innan steriliserade nappar kommer i kontakt med dem.
Användning: Den här produkten ska alltid användas under överinseende av en
vuxen. Byt ut nappen efter fyra veckors användning av säkerhets- och hygienskäl.
Om nappen fastnar i barnets mun ska du INTE drabbas av panik. Den är utformad
så att den inte går att svälja. Ta ut nappen ur munnen så försiktigt som möjligt.
Doppa aldrig nappen i söt vätska eller medicin eftersom det kan vara skadligt
för barnets tänder. Förvaring: Förvara nappen i steriliserings-/transportfodralet
eller i en torr behållare med lock. Lämna aldrig en napp i direkt solljus, nära en
värmekälla eller i en steriliseringslösning längre än rekommenderat eftersom det
kan försvaga nappen.
TIẾNG VIỆT
Hộp khử trùng / hộp đựng Hộp khử trùng / hộp đựng này cho phép bạn khử trùng
núm vú cao su trong lò vi sóng và mang nó theo mình.
Trước khisử dụng
- Tháo vỏ chống lục lọi và mọi nhãn dán trên hộp.
- Rửa sạch tất cả mọi thứ và đảm bảo rằng chúng sạch sẽ.
- Loại bỏ mọi bụi bẩn, thức ăn thừa, chất béo hoặc dầu, v.v. khỏi tất cả mọi thứ vì chúng
có thể làm giảm tác dụng khử trùng và có thể làm hỏng núm vú cao su hoặc hộp.
Lưu ý: Chỉ sử dụng hộp khử trùng / hộp đựng này với núm vú được đóng kín.
Khử trùng 1 hoặc 2 núm vú cao su:
Chú ý: Hộp khử trùng / hộp đựng, nước và núm vú cao su có thể vẫn còn rất
nóng sau khoảng thời gian 5 phút làm mát.
Cảnh báo đối với hộp khử trùng Luôn kiểm tra nhiệt độ của núm vú cao su trước
khi sử dụng. Mực nước, công suất vi sóng hoặc thời gian chạy lò vi sóng không đúng có thể
dẫn đến giảm tác dụng khử trùng và có thể làm hỏng hộp khử trùng / hộp đựng hoặc núm
vú cao su. Chỉ sử dụng núm vú cao su Philips Avent và giữ hộp tránh xa trẻ em.
Núm vú cao su • Vì an toàn cho con của bạn • CẢNH BÁO! Kiểm tra kỹ trước
khi sử dụng. Kéo núm vú cao su theo tất cả các hướng. Vất bỏ núm vú ngay khi có dấu
hiệu đầu tiên của sự hư hỏng hoặc kém. Không ngâm trong nước và sau đó đặt vào tủ
lạnh. Điều này có thể làm suy yếu núm vú cao su. Chỉ sử dụng bộ phận giữ núm vú cao su
được thử nghiệm với EN 12586. Không gắn ruy băng hoặc dây khác vào núm vú cao su, vì
chúng có thể khiến con bạn bị ngẹt thở. Không buộc núm vú cao su quanh cổ trẻ vì nó có
thể gây nghẹt thở. Luôn đảm bảo con bạn sử dụng kích cỡ núm vú cao su phù hợp. Núm
vú cao su Philips Avent có các kích cỡ khác nhau, tùy theo độ tuổi. Trước khi sử dng
ln đu: Ngâm núm vú cao su trong nước sôi trong khoảng 5 phút. Để nó nguội trong
5 phút trước khi đưa con bạn. Hãy để nước còn bên trong núm vú cao su nguội hẳn, sau
đó bóp nước ra. Phương pháp này giúp đảm bảo vệ sinh. Làm sạch và khử trùng: Làm
sạch núm vú cao su trước mỗi lần sử dụng bằng nước ấm và xà phòng nhẹ. KHÔNG sử
dụng chất làm sạch gây mài mòn hoặc hóa chất/chất mạnh trên núm vú cao su. Kết hợp
quá nhiều chất tẩy rửa cuối cùng có thể khiến các thành phần nhựa bị nứt. Nếu điều này
xảy ra, hãy thay núm vú cao su ngay lập tức. Núm vú cao su phù hợp với tất cả các hình
thức khử trùng thường được sử dụng. Rửa kỹ các bề mặt và tay bạn trước khi tiếp xúc với
núm vú cao su đã tiệt trùng. Sử dng: Luôn sử dụng sản phẩm này dưới sự giám sát của
người lớn. Vì lý do an toàn và vệ sinh, hãy thay núm vú cao su sau 4 tuần sử dụng. Nếu
núm vú cao su bị kẹt trong miệng, ĐỪNG HOẢNG SỢ; nó không thể bị nuốt vào và
được thiết kế để đối phó với tình huống như vậy. Hãy lấy nó ra khỏi miệng một cách thận
trọng, càng nhẹ nhàng càng tốt. Không nhúng núm vú cao su vào các chất ngọt hoặc dược
phẩm, vì làm như vậy có thể khiến trẻ bị sâu răng. Bảo quản: Bảo quản núm vú cao su
trong hộp khử trùng / hộp đựng hoặc trong hộp có nắp khô. Không để núm vú cao su trực
tiếp dưới trong ánh sáng mặt trời hoặc gần nguồn nhiệt hoặc để trong dung dịch khử trùng
lâu hơn so với khuyến cáo, vì điều này có thể làm suy yếu núm vú cao su.
ภาษาไทย
กล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บ กล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บนี้ช่วยให้คุณสามารถฆ่าเชื้อหัวนมยางของลูก น้อยใน
ไมโครเวฟและพกติดตัวไปกับคุณได้
ก่อนใช้งาน
- แกะตัวป้องกันการเปิดและสติ๊กเกอร์ออกจากตัวกล่อง
- ล้างชิ้นส่วนทั้งหมดและตรวจดูว่าสะอาดแล้ว
- กำาจัดฝุ่น เศษอาหาร ไขมันหรือน้ำามัน ฯลฯ ออกจากชิ้นส่วนทั้งหมดเนื่องจากสิ่งเหล่านี้สามารถทำาให้การ
ฆ่าเ ชื้อมีประสิทธิภาพลดลงได้ และอาจทำาให้หัวนมยางหรือกล่องจัดเก็บได้รับความเสียหาย
หมายเหตุ: ใช้กล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บนี้เมื่อมีหัวนมยางใส่อยู่ด้วยทุกครั้ง
สำาหรับการฆ่าเชื้อหัวนมยาง 1 หรือ 2 ชิ้น:
ข้อควรระวัง: กล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บ น้ำา และหัวนมยางอาจยังคงร้อนมากอยู่หลังจากที่
ทำาให้เย็นลง 5 นาที
คำาเตือนสำาหรับการฆ่าเชื้อกล่อง ตรวจสอบอุณหภูมิของหัวนมยางก่อนการใช้งานทุกครั้ง ระดับ
น้ำา กำาลังไฟฟ้าของไมโครเวฟ หรือระยะเวลาการใช้ไมโครเวฟที่ไม่ถูกต้องสามารถทำาให้การฆ่าเชื้อ มี
ประสิทธิภาพลดลง และสามารถสร้างความเสียหายต่อกล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บหรือหัวนม ยางได้ โปรด
ใช้เฉพาะหัวนมยาง Philips Avent เท่านั้น และเก็บรักษากล่องให้พ้นมือเด็ก
หัวนมยาง • ความปลอดภัยของเด็ก • คำาเตือน! ตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้ง ลองดึงหัวนมยางไปทุก
ทิศทาง หากพบว่าชำารุดหรือเสียหายให้ทิ้งไป ห้ามนำาไปแช่น้ำาแล้วใส่ไว้ในช่องแช่แข็ง เนื่องจากอาจทำาให้หัวนม
ยางเสื่อมสภาพได้ ใช้เฉพาะตัวยึดหัวนมยางที่ผลิตมาเฉพาะและผ่านการทดสอบตามม าตรฐาน EN 12586
เท่านั้น ห้ามผูกริบบิ้นหรือสายอื่นเข้ากับหัวนมยาง เนื่องจากอาจทำาให้ลูกน้อยของคุณถูกรัดจนหายใจไม่ออก
อย่าผูกหัวนมยางไว้รอบๆ คอของลูกน้อยเนื่องจากอาจทำาให้เกิดอันตรายจากการบีบรัดคอได้ โปรดตรวจสอบให้
แน่ใจว่าลูกน้อยของคุณใช้หัวนมยางที่มีขนาดถูกต้ อง หัวนมยาง Philips Avent มีขนาดแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่
กับช่วงวัย ก่อนใช้งานครั้งแรก: ต้มหัวนมยางในน้ำาเดือด 5 นาที ปล่อยให้เย็นลงประมาณ 5 นาที ก่อนที่
คุณจะนำาไปให้ลูกน้อย ให้น้ำาที่ค้างอยู่ในจุกนมเย็นลงแล้วจึงบีบน้ำาส่วนเกินออกจากจุกนม เพื่อความสะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ การทำาความสะอาดและการฆ่าเชื้อ: ทำาความสะอาดหัวนมยางด้วยน้ำาอุ่นและสบู่
อ่อนก่อนการใช้งานทุกค รั้ง ห้ามใช้สารทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสาร/สารเคมีที่มีฤทธิ์ รุนแรงกับหัวนม
ยาง การใช้น้ำายาทำาความสะอาดที่แรงเกินไปอาจกัดกร่อนส่วนประกอบที่ เป็นพลาสติกให้ชำารุด หากหัวนมยาง
เกิดความชำารุดเสียหาย ให้เปลี่ยนโดยทันที หัวนมยางเหมาะสำาหรับการฆ่าเชื้อที่ใช้อยู่ทั่วไป ทำาความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัสและมือของคุณให้สะอาดก่อนที่จะสัมผั สหัวนมยางที่ฆ่าเชื้อแล้ว การใช้งาน: โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้
ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่เสมอ เปลี่ยนหัวนมยางหลังจากใช้งานไป 4 สัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยและสุข
อนามัยที่ดี หากหัวนมยางเริ่มจุกติดปาก โปรดอย่าตกใจ หัวนมยางไม่สามารถถูกกลืนลงไปได้และถูกออกแบบมา
เพื่อรับมือกั บสถานการณ์เช่นนี้ ให้ดึงออกมาจากปากอย่างระมัดระวังและเบามือที่สุดเท่าที่จะทำาได้ อย่าจุ่มจุกนม
ลงในสารเคมีที่มีรสหวานหรือยาเพราะอาจทำาให้ลูกน้อ ยของคุณฟันผุได้ การจัดเก็บ: จัดเก็บหัวนมยางไว้ใน
กล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บ หรือในภาชนะที่แห้งและมีฝาปิดมิดชิด ห้ามปล่อยให้หัวนมยางโดนแสงแดดโดยตรงหรือ
อยู่ใกล้กับแหล่งควา มร้อน หรือแช่ไว้ในน้ำายาฆ่าเชื้อนานกว่าที่แนะนำา เพราะอาจทำาให้จุกนมเสื่อมสภาพได้
한국의
소독기 이동용 케이스 소독기 및 이동용 케이스는 전자레인지로 아동의 노리개
젖꼭지를 살균할 수 있으며, 가지고 이동할 수 있습니다.
사용 전
- 케이스에 부착된 부정 조작 방지 마개와 스티커를 제거하십시오.
- 모든 부품을 세척하고 깨끗한지 확인하십시오.
- 먼지, 음식물 찌꺼기, 기름 등을 제거하십시오. 이러한 모든 물질들은 살균을
저하시킬 수 있고, 노리개 젖꼭지 또는 케이스를 손상시킬 수 있습니다.
참고: 밀폐된 노리개 젖꼭지와 함께 소독기 및 이동용 케이스 전용으로 사용하십시오.
하나 또는 두 개의 노리개 젖꼭지 살균용:
주의: 소독기 및 이동용 케이스, 물과 노리개 젖꼭지는 5분의 냉각 기간 후에도
매우 뜨거울 수 있습니다.
경고 소독용 용기
항상 사용하기 전에 노리개 젖꼭지의 온도를 확인하십시오.
잘못된 물 높이, 전자레인지 출력 또는 시간은 살균의 감소와 소독기 및 이동용
케이스 또는 노리개 젖꼭지에 손상을 일으킬 수 있습니다. Philips Avent의 노리개
젖꼭지만 사용하고 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
노리개 젖꼭지 아기의 안전을 위한 지침 경고 사용하기 전에 주의하여
확인하십시오. 노리개 젖꼭지를 여러 방향으로 당기십시오. 손상되거나 약해진
부분이 발견되면 바로 폐기하십시오. 물에 담가서 냉동실에 넣지 마십시오. 노리개
젖꼭지가 약해질 수 있습니다. EN 12586의 테스트를 통과한 노리개 젖꼭지 홀더만
사용하십시오. 아기가 질식할 수 있으므로 노리개 젖꼭지에 리본이나 줄을 매달아서는
절대 안 됩니다. 질식의 위험이 있으니 아기의 목 주위에 노리개 젖꼭지를 매어 주지
마십시오. 항상 아이가 정확한 노리개 젖꼭지 크기를 사용하도록 확인하십시오.
Philips Avent 노리개 젖꼭지는 연령에 따라 다른 크기로 나와 있습니다. 처음 사용 전:
노리개 젖꼭지를 끓는 물에 5분간 넣어 두십시오. 아기에게 주기 전에 5분간 제품이
식히십시오. 노리개 젖꼭지 안으로 물을 빨아들여 식힌 다음 노리개 젖꼭지를 짜서
물을 제거합니다. 이는 위생적으로 사용하기 위해서입니다. 세척 및 살균: 사용하기에
앞서 노리개 젖꼭지를 따뜻한 물과 중성 비누로 깨끗하게 세척하십시오. 노리개
젖꼭지에 연마성 세제나 강력 화학 물질을 사용하지 마십시오. 세제를 과도하게
사용하면 플라스틱 소재가 깨질 수 있습니다. 이 경우 즉시 교체하십시오. 노리개
젖꼭지는 일반적으로 사용하는 모든 소독 방법을 사용할 수 있습니다. 소독된 노리개
젖꼭지를 만지기 전에 손을 깨끗이 씻고 부품이 닿는 면을 깨끗하게 하십시오.
사용:제품은 반드시 성인의 관리 아래 사용하십시오. 안전 및 위생을 위해 4주간
사용 후에는 노리개 젖꼭지를 교체하십시오. 유아가 노리개 젖꼭지를 입에 넣었을
경우 당황하지 마십시오. 본 제품은 삼킬 수 없으며 위험한 사고가 발생하지 않도록
설계되었습니다. 노리개 젖꼭지를 유아의 입에서 천천히 빼내십시오. 노리개 젖꼭지를
당분이 있는 물질이나 약품에 묻히지 마십시오. 충치가 생길 수 있습니다. 보관:
노리개 젖꼭지를 소독기 안 및 이동용 케이스 또는 습기 없는 용기에 뚜껑을 덮어
보관하십시오. 노리개 젖꼭지를 직사광선이나 화기 근처에 두지 마시고 살균 장치에
권장 시간 이상 넣어 두지 마십시오. 노리개 젖꼭지가 약해질 수 있습니다.
Last ned bruksanvisning på norsk (PDF, 0.53 MB)
(Tenk på miljøet og bare skriv ut denne bruksanvisningen hvis det virkelig er nødvendig)

Loading…

Vurdering

La oss få vite hva du syns om Philips SCF349 Sterilisator ved å gi en produktbedømmelse. Vil du dele dine erfaringer med dette produktet eller stille et spørsmål? Legg igjen en kommentar nederst på siden.
Er du fornøyd med Philips SCF349 Sterilisator?
Ja Nei
Vær den første til å bedømme dette produktet
0 stemmer

Bli med i samtalen om dette produktet

Her kan du dele hva du synes om Philips SCF349 Sterilisator. Hvis du har et spørsmål, les først bruksanvisningen nøye. Be om en bruksanvisning kan gjøres ved å bruke vårt kontaktskjema.

Mer om denne håndboken

Vi forstår at det er fint å ha en papirhåndbok for Philips SCF349 Sterilisator. Du kan alltid laste ned bruksanvisningen fra nettsiden vår og skrive den ut selv. Hvis du vil ha en original bruksanvisning, anbefaler vi at du kontakter Philips. De kan kanskje gi en original bruksanvisning. Leter du etter bruksanvisningen til Philips SCF349 Sterilisator på et annet språk? Velg ditt foretrukne språk på hjemmesiden vår og søk etter modellnummeret for å se om vi har det tilgjengelig.

Spesifikasjoner

Merke Philips
Modell SCF349
Kategori Sterilisatorer
Filtype PDF
Filstørrelse 0.53 MB

Alle bruksanvisninger for Philips Sterilisatorer
Flere håndbøker for Sterilisatorer

Ofte stilte spørsmål om Philips SCF349 Sterilisator

Vårt supportteam søker etter nyttig produktinformasjon samt svar på ofte stilte spørsmål. Hvis du finner en feil i våre ofte stilte spørsmål, vennligst gi oss beskjed ved å benytte vårt kontaktskjema.

Jeg steriliserer flaskene hver dag, men det er fortsatt melkerester i dem. Hvorfor det? Verifisert

Vask alltid flaskene før du steriliserer dem. En sterilisator brukes til å drepe bakterier, men er ikke et alternativ til en børste eller oppvaskmaskin.

Det var nyttig (92) Les mer

Hvor ofte bør jeg avkalke sterilisatoren min? Verifisert

Når sterilisatoren brukes regelmessig, bør den avkalkes minst en gang hver 4. uke, avhengig av vannkvaliteten i ditt spesifikke område.

Det var nyttig (22) Les mer

Bunnen av sterilisatoren min ble brun, hva skal jeg gjøre? Verifisert

Dette er sannsynligvis kalkoppbygging og et tegn på at du bør avkalke sterilisatoren. Se bruksanvisningen til din spesifikke sterilisator for å lære hvordan du avkalker modellen din.

Det var nyttig (15) Les mer

Kan jeg tørke en flaske manuelt etter sterilisering? Verifisert

Nei, dette anbefales ikke. Vannet som blir igjen på flasken er sterilt og inneholder ingen bakterier. Ved å tørke flasken manuelt vil nye bakterier tilsettes, noe som gjør at flasken ikke lenger er steril.

Det var nyttig (6) Les mer
Bruksanvisning Philips SCF349 Sterilisator

Relaterte produkter

Relaterte kategorier