Bruksanvisning Philips SCF297 Avent Sterilisator

Trenger du en bruksanvisning for Philips SCF297 Avent Sterilisator? Nedenfor kan du se og laste ned PDF-bruksanvisningen gratis på norsk. Dette produktet har for øyeblikket 4 vanlige spørsmål, 0 kommentarer og har 0 stemmer. Hvis dette ikke er bruksanvisningen du ønsker, vennligst kontakt oss.

Er ditt produkt defekt og finner du ikke løsningen i bruksanvisningen? Dra til en Repair Café for gratis hjelp til reparasjon.

Bruksanvisning

Loading…

POLSKI
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z woreczka do
sterylizacji w kuchence mikrofalowej zapoznaj się
dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na
przyszłość.
Ostrzeżenie
- Przechowuj woreczek do sterylizacji w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
- Nie wkładaj metalowych przedmiotów ani
urządzeń elektronicznych do woreczka do
sterylizacji.
- Zawsze napełniaj woreczek 60 ml wody zdatnej
do picia, aby uniknąć uszkodzenia części.
- Zachowaj ostrożność podczas dotykania i
otwierania woreczka do sterylizacji. Woda i
para znajdujące się wewnątrz są gorące.
- Zanim wyjmiesz woreczek z mikrofalówki,
odczekaj co najmniej 2 minuty, aż ostygnie.
- Umyj ręce, zanim dotkniesz wysterylizowanych
przedmiotów.
Uwaga
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
kuchenki mikrofalowej i nie podgrzewaj dłużej
niż jest to zalecane.
- Woreczka nie należy używać do sterylizacji
produktów Avent, których nie można
podgrzewać w mikrofalówce (patrz tabela).
- Nigdy nie wkładaj woreczka do tradycyjnego
piekarnika ani do opiekacza.
Korzystanie z woreczka do sterylizacji
Uwaga: Woreczka do sterylizacji można używać
maksymalnie 20 razy. Zaznacz pole po każdym użyciu.
1 Rozmontujiwyczyśćwszystkieczęści.Umyj
jewciepłejwodziezdodatkiemmydłai
dokładnieopłucz(rys.1).
2 Wlejdoworeczka60mlwody(rys.2).
3 Umieśćczęściprzeznaczonedosterylizacji
wworeczku,alenieprzepełniajgo(rys.3).
4 Zamknijszczelnieworeczek(rys.4).
5 Włóżworeczekdomikrofalówkiiumieść
gonaśrodku.Niekładźgonametalowej
kratce(rys.5).
6 Wybierzodpowiedniąmociczas(patrz
poniżej)iwłączmikrofalówkę.Jeśliw
kuchencemikrofalowejniematacy
obrotowej,poupływiepołowyczasuodwróć
woreczek,trzymającgozabezpiecznączęść.
- 5 min przy 600–750 W
- 3 min przy 800–1100 W
- 1,5 min przy > 1100 W
7 Zanimwyjmieszworeczekzmikrofalówki,
odczekajconajmniej2minuty,ażostygnie(rys.6).
8 Chwyćworeczekzabezpiecznączęśćiwyjmij
gozmikrofalówki(rys.7).
9 Trzymajworeczekwbezpiecznejodległościi
odczekaj,ażgorącaparawydostaniesięprzez
otwórwylotowy.
10Wylejgorącąwodęprzezotwórwylotupary.
Uważaj,abysięniepoparzyć(rys.8).
11 Otwórzworeczekdosterylizacjiiwyjmij
wysterylizowaneczęści.Zachowajostrożność
—wysterylizowaneprzedmiotymogąnadal
byćgorące.
12 Wysterylizowaneakcesoriasągotowedo
użycia.Nieopłukujaninieosuszajich.
PORTUGUÊS
Importante
Leia atentamente este manual do utilizador antes
de utilizar o saco para esterilização no microondas
e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Aviso
- Mantenha o saco para esterilização fora do
alcance das crianças.
- Não coloque itens metálicos nem electrónicos
no saco para esterilização.
- Encha sempre com 60 ml de água potável para
evitar danos nas peças.
- Tenha cuidado ao manusear ou abrir o saco
para esterilização. A água e o vapor no seu
interior estão quentes.
- Deixe o saco para esterilização arrefecer
durante 2 minutos, no mínimo, antes de o
retirar do microondas.
- Lave as mãos antes de tocar nos itens esterilizados.
Cuidado
- Siga as instruções do seu microondas e
não aqueça durante mais tempo do que o
recomendado.
- Não utilize este saco para esterilização para
esterilizar itens Avent não adequados para o
microondas (consulte a tabela).
- Nunca coloque o saco para esterilização num
forno convencional nem num microondas com
grill.
Utilizar o saco para esterilização
Nota: O saco para esterilização pode ser utilizado até
20 vezes. Assinale uma caixa depois de cada utilização.
1 Desmonteelimpetodasaspeças.Lave-asem
águaquentecomdetergenteeenxagúe-as
abundantementeemseguida(g.1).
2 Adicione60mldeáguaaosacopara
esterilização(g.2).
3 Coloqueaspeçasaesterilizarnosaco
paraesterilização.Nãoenchaosacoem
demasia(g.3).
4 Fechebemosacoparaesterilização(g.4).
5 Coloqueosacoparaesterilizaçãonocentro
domicroondas.Nãoocoloquesobreuma
grelhametálica(g.5).
6 Seleccioneapotênciadomicroondaseo
tempoapropriados(consulteabaixo)edeixe
omicroondasfuncionar.Seoseumicroondas
nãotiverumabaserotativa,volteosacopara
esterilizaçãoameiodotempo,agarrandona
zonasegura.
- 5 min. a 600-750 W
- 3 min. a 800-1100 W
- 1,5 min. a >1100 W
7 Deixeosacoparaesterilizaçãoarrefecer
durante2minutos,nomínimo,antesdeo
retirardomicroondas(g.6).
8 Agarreosacoparaesterilizaçãopelazona
seguraeretire-odomicroondas(g.7).
9 Segureosacoparaesterilizaçãoauma
distânciaseguradesiedeixeovaporquente
sairpelasaídadevapor.
10Esvazieaáguaquentepelasaídadevapor.Tenha
cuidadoparanãoqueimarasmãos(g.8).
11 Abraosacoparaesterilizaçãoeretireas
peçasesterilizadas.Tenhacuidado,poisos
itensesterilizadospodemestarquentes.
12 Ositensesterilizadosestãoprontospara
seremutilizados.Nãoenxagúenemsequeos
itensesterilizados.
ROMÂNĂ
Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte
de a utiliza punga de sterilizare la microunde şi
păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
Avertisment
- Nu lăsaţi punga de sterilizare la îndemâna copiilor.
- Nu puneţi articole metalice sau electronice în
punga de sterilizare.
- Umpleţi întotdeauna cu 60 ml de apă potabilă
pentru a preveni deteriorarea pieselor.
- Fiţi atenţi atunci când manevraţi sau deschideţi
punga de sterilizare. Apa şi aburul din interior
sunt erbinţi.
- Lăsaţi punga de sterilizare să se răcească timp
de cel puţin 2 minute înainte de a o scoate din
cuptorul cu microunde.
- Spălaţi-vă întotdeauna pe mâni înainte de a
atinge articolele sterilizate.
Precauţie
- Urmaţi instrucţiunile cuptorului cu microunde
şi nu încălziţi mai mult timp decât este
recomandat.
- Nu utilizaţi această pungă de sterilizare pentru
a steriliza produse Avent care nu pot  folosite
în siguranţă la microunde (consultaţi tabelul).
- Nu puneţi punga de sterilizare într-un cuptor
convenţional sau în cuptor.
Utilizarea pungii de sterilizare
Notă: Punga de sterilizare poate  utilizată până la
20 de ori. Bifaţi o casetă după ecare utilizare.
1 Dezasamblaţişicurăţaţitoatecomponentele.
Spălaţi-leînapăcălduţăşisăpunşiclătiţi-le
rigurosdupăaceea(g.1).
2 Turnaţi60mldeapăînpungade
sterilizare(g.2).
3 Aşezaţicomponentelecareurmeazăsăe
sterilizateînpungadesterilizare.Nuumpleţi
pungadesterilizareexcesiv(g.3).
4 Închideţipungadesterilizarestrâns(g.4).
5 Aşezaţipungadesterilizareîncentrul
cuptoruluicumicrounde.Nuoaşezaţipeun
grătarmetalic(g.5).
6 Selectaţiputereaşidurataadecvatepentru
cuptorulcumicrounde(consultaţimaijos)şi
lăsaţicuptorulcumicroundesăfuncţioneze.
Încazulîncarecuptorulcumicroundenuare
obazărotativă,răsuciţipungadesterilizarela
jumătateatimpului,menţinând-olalimitade
siguranţă.
- 5 min. la 600-750 W
- 3 min. la 800-1100 W
- 1,5 min. la > 1100 W
7 Lăsaţipungadesterilizaresăserăceascătimp
decelpuţin2minuteînaintedeaoscoate
dincuptorulcumicrounde(g.6).
8 Apucaţipungadesterilizaredezonade
siguranţăşiscoateţi-odincuptorulcu
microunde(g.7).
9 Ţineţipungadesterilizarelaodistanţă
desiguranţăfaţădedvs.pentruapermite
evacuareaaburuluiprinoriciulpentruabur.
10Vărsaţiapaerbinteprinoriciulpentruabur.
Aveţigrijăsănuvăardeţimâinile(g.8).
11 Deschideţipungadesterilizareşiscoateţi
pieselesterilizate.Fiţiatenţi,esteposibilca
obiectelesterilizatesăeîncontinuareerbinţi.
12 Articolelesterilizatesuntgatadeutilizare.
Nuclătiţisauuscaţiobiectelesterilizate.
РУССКИЙ
Важная информация
Перед использованием пакета для стерилизации
в микроволновой печи внимательно
ознакомьтесь с настоящим руководством и
сохраните его для дальнейшего использования
в качестве справочного материала.
Предупреждение
- Храните пакет для стерилизации в
недоступном для детей месте.
- Не помещайте в пакет для стерилизации
металлические предметы или электронные
устройства.
- Чтобы предотвратить повреждение частей,
наливайте 60 мл питьевой воды.
- Соблюдайте осторожность при обращении
с пакетом для стерилизации и его открытии:
вода и пар внутри очень горячие.
- Перед извлечением пакета для
стерилизации из микроволновой печи дайте
ей остыть в течение не менее 2 минут.
- Перед тем как брать простерилизованные
предметы, тщательно вымойте руки.
Внимание!
- Следуйте инструкциям для микроволновой
печи и не нагревайте дольше
рекомендуемого времени.
- Не используйте этот пакет для
стерилизации изделий Avent, которые не
предназначены для микроволновой печи
(см. таблицу).
- Запрещается помещать пакет для
стерилизации в духовку или гриль.
Использование пакета для
стерилизации
Примечание Пакет для стерилизации можно
использовать до 20 раз. Делайте отметку после
каждого использования.
1 Отсоединитеиочиститевсечасти.
Вымойтеихвтеплоймыльнойводе,затем
тщательноополосните(Рис.1).
2 Налейтевпакетдлястерилизации60мл
воды(Рис.2).
3 Поместитепредметывпакетдля
стерилизации,непереполняяего(Рис.3).
4 Герметичнозакройтепакетдля
стерилизации(Рис.4).
5 Поместитепакетдлястерилизациивми-
кроволновуюпечьпоцентру.Непомещай-
теегонаметаллическуюрешетку(Рис.5).
6 Выберитенеобходимуюмощность
микроволновойпечиивремя(см.ниже),
азатемвключитемикроволновую
печь.Еслидлямикроволновойпечине
предусмотренавращающаясяподставка,
повернитепакетдлястерилизациинапол-
оборота,взявшисьзабезопаснуючасть.
- 5 минут при 600—750 Вт
- 3 минут при 800—1100 Вт
- 1,5 минуты при > 1100 Вт
7 Передизвлечениемпакетадлястерили-
зацииизмикроволновойпечидайтеей
остытьвтечениенеменее2минут(Рис.6).
8 Возьмитепакетдлястерилизации
иизвлекитеегоизмикроволновой
печи(Рис.7).
9 Держитепакетдлястерилизациина
безопасномрасстоянииотсебяидайте
парувыйтичерезотверстиевыходапара.
10Слейтегорячуюводучерезотверстие
выходапара.Соблюдайтеосторожность,
чтобынеобжечьруки(Рис.8).
11 Откройтепакетдлястерилизациии
извлекитепростерилизованныепредметы.
Соблюдайтеосторожность,таккакони
могутбытьгорячими.
12 Простерилизованныепредметыготовы
киспользованию.Неополаскивайтеине
сушитеих.
SLOVENSKY
Dôležité
Pred použitím sterilizačného obalu v mikrovlnnej
rúre si pozorne prečítajte tento návod na používanie
a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.
Varovanie
- Sterilizačný obal odkladajte mimo dosahu detí.
- Do sterilizačného obalu nevkladajte kovové ani
elektronické predmety.
- Do obalu vždy nalejte 60 ml pitnej vody, aby
ste zabránili poškodeniu dielov.
- Pri manipulácii so sterilizačným obalom a
pri jeho otváraní buďte opatrní. Vo vnútri sa
nachádza horúca voda a para.
- Pred vybratím z mikrovlnnej rúry nechajte
sterilizačný obal aspoň 2 minúty vychladnúť.
- Skôr ako sa dotknete sterilizovaných
predmetov, umyte si ruky.
Výstraha
- Dodržiavajte pokyny dodané s vašou
mikrovlnnou rúrou a nepoužívajte funkciu
ohrevu dlhšie, ako je odporúčaná doba.
- Tento sterilizačný obal nepoužívajte na sterilizáciu
produktov Avent, ktoré nie sú vhodné na použitie
v mikrovlnnej rúre (pozrite si tabuľku).
- Sterilizačný obal nikdy nevkladajte do
normálnej rúry ani grilu.
Používanie sterilizačného obalu
Poznámka: Sterilizačný obal možno použiť maximálne
20 krát. Po každom použití označte jedno políčko.
1 Demontujteaočistitevšetkydiely.Umyte
ichvteplejvodesčistiacimprostriedkoma
dôkladneichopláchnite(Obr.1).
2 Dosterilizačnéhoobalunalejte60ml
vody(Obr.2).
3 Vložtevšetkydielyurčenénasterilizáciu
dosterilizačnéhoobalu.Sterilizačnýobal
neprepĺňajte(Obr.3).
4 Sterilizačnýobaldôkladneuzavrite(Obr.4).
5 Umiestnitesterilizačnýobaldostredu
mikrovlnnejrúry.Nepoložtehonakovovú
mriežku(Obr.5).
6 Vybertesprávnywattovývýkonmikrovlnnej
rúryačas(pozritesiúdajenižšie)aspustite
mikrovlnnúrúru.Akvašamikrovlnnárúranie
jevybavenáotáčajúcimsatanierom,pouplynutí
polovicečasuohrievaniauchoptesterilizačný
obalzabezpečnúzónuaotočteho.
- 5 min. pri výkone 600 – 750 W
- 3 min. pri výkone 800 – 1100 W
- 1,5 min. pri výkone nad 1100 W
7 Predvybratímzmikrovlnnejrúry
nechajtesterilizačnýobalaspoň2minúty
vychladnúť(Obr.6).
8 Uchoptesterilizačnýobalzabezpečnúzónua
vybertehozmikrovlnnejrúry(Obr.7).
9 Držtesterilizačnýobalodsebavbezpečnej
vzdialenostiavypustitehorúcuparucez
otvornaodvádzaniepary.
10Vylejtehorúcuvoducezotvornaodvádzanie
pary.Dávajtepozor,abystesinepopálili
ruky(Obr.8).
11 Otvortesterilizačnýobalavyberte
sterilizovanédiely.Buďteopatrní,pretože
sterilizovanépredmetymôžubyťstálehorúce.
12 Sterilizovanépredmetysúpripravenéna
použitie.Neoplachujteichaniichnesušte.



.


-
.

-
.

-
 60 

.
-
 .

.
-


.
-
.



-


.
-
Avent 
.)( 
-

.

 . 20  :

.

 .
 1
.)1 (

 60 
2
.)2 (
.
3
.) 3 ( 
.)4 ( 
4
 . 5
.)5 ( 


6
 . )(
 

.  
-
 600-750  5
-
 800-1100  3
-
 1100 >  1,5


7
.)6 ( 
 
8
.)7 ( 

9
.

 .
10
.)8 ( 
 .

11
.

.
12
.
繁體中文
重要事項
使用微波消毒包前,請先仔細閱讀使用手冊,
並保留說明以供日後參考。
警示
- 請勿讓兒童接觸消毒包。
- 請勿將金屬或電子物品放入消毒包中。
- 請務必加入 60 毫升飲用水以預防零件
受損。
- 在處理或開啟消毒包時請小心,因為其中
包含高溫的水與蒸氣。
- 將消毒包從微波爐中移出前,請先讓它冷
卻至少 2 分鐘。
- 接觸消毒過的物品之前,請先洗手。
警告
- 請依照您微波爐的指示操作,且加熱時間
請勿超過建議時間。
- 請勿使用此消毒包對不可微波的 Avent 物
品 (參閱附表) 進行消毒。
- 請勿將消毒包放入傳統烤箱或烤爐中。
使用消毒包
注意: 消毒包可以使用達 20 次。每次使用後
請勾取一格。
1 拆下並清潔所有零件。用溫的肥皂水清
洗,之後將其徹底洗淨。 (圖 1)
2 在消毒包中倒入 60 毫升的水。 (圖 2)
3 將要消毒的零件放置於消毒包中。
請勿在消毒包中加入過量的零件。 (圖 3)
4 緊緊地密封消毒包。 (圖 4)
5 將消毒包放在微波爐的中間。
請勿將其放置在金屬烤爐上。 (圖 5)
6 選取適當的微波爐瓦數和時間
(參閱下方附表),然後讓微波爐運作。
如果您的微波爐沒有轉盤,請握拿消毒包
安全之處,將其翻轉。
- 600-750 瓦:5 分鐘
- 800-1100 瓦:3 分鐘
- >1100 瓦:1.5 分鐘
7 將消毒包從微波爐中移出前,請先讓它冷
卻至少 2 分鐘。 (圖 6)
8 抓握消毒包安全之處,然後將其從微波爐
拿出。 (圖 7)
9 握拿消毒包時請與自己保持安全距離,讓
熱蒸氣透過蒸氣通氣孔排出。
10 從蒸氣通氣孔倒出熱水。請小心以免燙傷
雙手。 (圖 8)
11 打開消毒包,拿出消毒過的零件。請小
心,因為消毒過的物品可能還是很燙。
12 此時消毒過的物品已可供使用。請勿沖洗
或烘乾消毒過的物品。
DANSK
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem,
inden steriliseringsposen til mikrobølgeovn tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Advarsel
- Hold steriliseringsposen uden for børns
rækkevidde.
- Læg ikke metalliske eller elektroniske genstande
i steriliseringsposen.
- Fyld altid med 60 ml drikkevand for at undgå
beskadigelse af dele.
- Vær forsigtig, når du rører ved eller åbner
steriliseringsposen. Vandet og dampen i posen
er varme.
- Lad steriliseringsposen køle af i mindst
2 minutter, før du fjerner den fra
mikrobølgeovnen.
- Vask hænder, før du rører ved steriliserede dele.
Forsigtig
- Følg instruktionerne til din mikrobølgeovn,
og opvarm ikke i længere tid end anbefalet.
- Brug ikke denne steriliseringspose til at
sterilisere Avent-genstande, der ikke må
kommes i mikrobølgeovnen (se tabellen).
- Læg aldrig steriliseringsposen i en almindelig
ovn eller en ovnrist.
Sådan bruges steriliseringsposen
Bemærk: Steriliseringsposen kan bruges op til
20 gange. Kryds af efter brug.
1 Alledeleskalskillesadogrengøres.
Vaskdemivarmtsæbevand,ogskyldem
grundigtbagefter(g.1).
2 Hæld60mlvandisteriliseringsposen(g.2).
3 Dedele,derskalsteriliseres,anbringesi
steriliseringsposen.Fyldikkeformegeti
steriliseringsposen(g.3).
4 Forseglsteriliseringsposenhelt(g.4).
5 Anbringsteriliseringsposenimidtenaf
mikrobølgeovnen.Anbringdenikkepåen
metalrist(g.5).
6 Vælgdenkorrektewattogtidfor
mikrobølgeovnen(senedenfor),og
ladmikrobølgeovnenkøre.Hvisdin
mikrobølgeovnikkeharendrejeskive,skal
steriliseringsposendrejeshalvvejsigennem
vedatholdedenomkringdetsikreområde.
- 5 min. ved 600-750 W
- 3 min. ved 800-1100 W
- 1,5 min. ved > 1100 W
7 Ladsteriliseringsposenkøleafimindst
2minutter,førdufjernerdenfra
mikrobølgeovnen(g.6).
8 Tagfatisteriliseringsposenomkring
detsikreområde,ogtagdenudaf
mikrobølgeovnen(g.7).
9 Holdsteriliseringsposenpåsikkerafstandaf
digselv,ogladvarmdampslippeudgennem
dampventilen.
10Hælddetvarmevandudgennem
dampventilen.Paspåikkeatbrænde
hænderne(g.8).
11 Åbnsteriliseringsposen,ogfjernde
steriliserededele.Værforsigtig,de
steriliseredegenstandekanstadigværevarme.
12 Desteriliserededeleerklartilbrug.De
steriliserededelemåikkeskyllesellertørres.
SUOMI
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen
mikrosterilointipussin käyttöä ja säilytä opas
myöhempää tarvetta varten.
Varoitus
- Pidä sterilointipussi poissa lasten ulottuvilta.
- Älä laita metalli- tai sähköesineitä
sterilointipussiin.
- Kaada pussiin aina 60 ml juomakelpoista vettä,
jotta osat eivät vaurioidu.
- Ole varovainen käsitellessäsi ja avatessasi
sterilointipussia. Vesi ja höyry sen sisällä ovat
kuumia.
- Anna sterilointipussin jäähtyä vähintään
2 minuuttia, ennen kuin otat sen ulos
mikroaaltouunista.
- Pese kätesi ennen kuin käsittelet steriloituja
esineitä.
Varoitus
- Noudata mikroaaltouunin käyttöohjeita.
Älä lämmitä suositeltua aikaa pidempään.
- Älä käytä tätä sterilointipussia sellaisten
Avent-tuotteiden sterilointiin, jotka eivät ole
mikroaaltouunin kestäviä (katso taulukko).
- Älä koskaan laita sterilointipussia tavalliseen
uuniin tai uunigrilliin.
Sterilointipussin käyttäminen
Huomautus: Sterilointipussia voidaan käyttää jopa
20 kertaa. Merkitse yksi ruutu jokaisen
käyttökerran jälkeen.
1 Purajapuhdistakaikkiosat.Peseosat
huolellisestilämpimälläsaippuavedelläja
huuhteleneperusteellisesti(Kuva1).
2 Kaada60mlvettästerilointipussiin(Kuva2).
3 Laitasteriloitavatesineetsterilointipussiin.Älä
täytästerilointipussialiiantäyteen(Kuva3).
4 Suljesterilointipussitiukasti(Kuva4).
5 Asetasterilointipussimikroaaltouunin
keskelle.Äläasetasitämetalliselle
ritilälle(Kuva5).
6
Valitsesopivatehojaaika(katsoalla)ja
käynnistämikroaaltouuni.Josmikroaaltouunissa
eiolepyöriväälautasta,käännästerilointipussi
steriloinninpuolivälissätarttumallapussiinsen
turva-alueesta.
- 5 min, 600–750 W
- 3 min, 800–1100 W
- 1,5 min, > 1100 W
7 Annasterilointipussinjäähtyävähintään
2minuuttia,ennenkuinotatsenulos
mikroaaltouunista(Kuva6).
8 Tartusterilointipussiinturva-alueestajaotase
ulosmikroaaltouunista(Kuva7).
9 Pidästerilointipussiaturvallisenvälimatkan
päässäitsestäsijaannakuumanhöyryn
purkautuahöyryaukosta.
10Kaadakuumavesipoishöyryaukonkautta.
Varopolttamastakäsiäsi(Kuva8).
11 Avaasterilointipussijapoistasteriloidut
esineet.Olevarovainen,sillästeriloidut
esineetsaattavatollavieläkuumia.
12 Steriloidutesineetovatkäyttövalmiita.
Älähuuhteletaikuivaaniitä.
NORSK
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
posen for sterilisering i mikrobølgeovn, og ta vare
på den for senere referanse.
Advarsel
- Oppbevar steriliseringsposen utilgjengelig for
barn.
- Ikke legg metalliske eller elektroniske enheter i
steriliseringsposen.
- Fyll alltid posen med 60 ml vann av drikkbar
kvalitet for å unngå skader på delene.
- Vær forsiktig når du håndterer eller åpner
steriliseringsposen. Vannet og dampen i posen
er varm.
- La steriliseringsposen avkjøles i minst to
minutter før du tar den ut av mikrobølgeovnen.
- Vask hendene før du tar på de steriliserte
delene.
Forsiktig
- Følg instruksjonene for mikrobølgeovnen, og
ikke varm opp lenger enn det som er anbefalt.
- Ikke bruk denne steriliseringsposen for å
sterilisere Avent-produkter som ikke tåler
mikrobølgeovn (se tabell).
- Bruk aldri steriliseringsposen i en vanlig ovn
eller en grill.
Bruk av steriliseringsposen
Merk: Steriliseringsposen kan brukes opptil 20 ganger.
Huk av i en boks etter hver bruk.
1 Tafrahverandreogrengjøralledelene.
Vaskdemivarmtsåpevannogskylldem
nøyeetterpå(g.1).
2 Hell60mlvannisteriliseringsposen(g.2).
3 Plasserdelenesomskalsteriliseres,i
steriliseringsposen.Ikkefyllformyei
steriliseringsposen(g.3).
4 Lukksteriliseringsposengodt(g.4).
5 Plassersteriliseringsposenimidtenav
mikrobølgeovnen.Ikkeplasserdenpåen
metallgrill(g.5).
6
Velgpassendewattforbrukogtidpå
mikrobølgeovnen(senedenfor),ogstartden.
Hvismikrobølgeovnenikkeharenroterende
tallerken,mådusnusteriliseringsposennårhalve
tidenerigjen.Holdposenidettryggeområdet.
- 5 min på 600–750 W
- 3 min på 800–1100 W
- 1,5 min på > 1100 W
7 Lasteriliseringsposenavkjølesiminst
tominutterførdutardenutav
mikrobølgeovnen(g.6).
8 Tatakidettryggeområdetpåposenogta
denutavmikrobølgeovnen(g.7).
9 Holdsteriliseringsposenpåtryggavstand
fradegselv,ogslippdenvarmedampenut
gjennomdampventilen.
10Hellutdetvarmevannetgjennom
dampventilen.Værforsiktigsåduikkebrenner
hendene(g.8).
11
Åpnesteriliseringsposenogfjernde
sterilisertedelene.Værforsiktig,desteriliserte
gjenstandenekanfortsattværevarme.
12
Desterilisertegjenstandeneerklaretilbruk.
Ikkeskyllellertørkdesterilisertegjenstandene
.
SVENSKA
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du
använder steriliseringspåsen för mikrovågsugn,
och spara den för framtida bruk.
Varning
- Förvara steriliseringspåsen utom räckhåll för
barn.
- Lägg inte metallföremål eller elektroniska
föremål i steriliseringspåsen.
- Fyll alltid med 60 ml vatten av
dricksvattenkvalitet så att inte komponenterna
skadas.
- Var försiktig när du hanterar och öppnar
steriliseringspåsen. Påsen innehåller varmt
vatten och varm ånga.
- Låt steriliseringspåsen svalna i minst 2 minuter
innan du tar ut den ur mikrovågsugnen.
- Tvätta alltid händerna innan du rör de
steriliserade föremålen.
Försiktighet
- Följ instruktionerna för mikrovågsugnen,
och värm inte längre än rekommenderat.
- Använd inte den här steriliseringpåsen för
att sterilisera Avent-produkter som inte kan
användas i mikrovågsugn (se tabellen).
- Lägg aldrig steriliseringspåsen i en vanlig ugn
eller en bordsugn.
Använda steriliseringspåsen
Obs! Steriliseringspåsen kan användas upp till
20 gånger. Kryssa i en av rutorna på påsen efter
varje användning.
1
Taisärochrengöralladelar.Tvättademmedtvål
ochvarmtvattenochsköljdemsedan(Bild1).
2 Häll60mlvattenisteriliseringspåsen(Bild2).
3 Placeraföremålensomskasteriliserasi
steriliseringspåsen.Lägginteiförmycketi
steriliseringspåsen(Bild3).
4 Förslutsteriliseringspåsennoga(Bild4).
5 Placerasteriliseringspåsenimittenav
mikrovågsugnen.Placeradenintepåett
metallgaller(Bild5).
6 Väljettgradtalochentidsomärlämplig
(senedan)ochstartamikrovågsugnen.
Omdetintennsnågonroterande
plattaimikrovågsugnenvriderdupå
steriliseringspåsenefterhalvatidengenomatt
fattatagidensäkrazonen.
- 5 minuter vid 600–750 W
- 3 minuter vid 800–1 100 W
- 1,5 minut vid > 1 100 W
7 Låtsteriliseringspåsensvalnaiminst
2minuterinnandutarutdenur
mikrovågsugnen(Bild6).
8 Tatagisteriliseringspåsenvid
densäkrazonenochtautdenur
mikrovågsugnen(Bild7).
9
Hållsteriliseringspåsenpåbehörigtavståndoch
släpputdenvarmaånganurångöppningen.
10Hällutdetvarmavattnetviaångöppningen.
Varförsiktigsåattduintebrännerdigpå
händerna(Bild8).
11 Öppnasteriliseringspåsenochtautde
steriliseradeföremålen.Varförsiktigeftersom
desteriliseradeföremålenfortfarandekan
varavarma.
12 Desteriliseradeföremålenkannuanvändas.
Duskaintesköljaellertorkadesteriliserade
föremålen.
SCF145
SCF71x
421335435706
www.philips.com/Avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen4,9206ADDrachten,TheNetherlands
Manufactured for:
PhilipsPersonalHealth
AdivisionofPhilipsNorthAmericaLLC
P.O.Box10313,Stamford,CT06904,USA
Trademarks owned by the Philips Group.
©2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved
SCF297
Last ned bruksanvisning på norsk (PDF, 1.08 MB)
(Tenk på miljøet og bare skriv ut denne bruksanvisningen hvis det virkelig er nødvendig)

Loading…

Vurdering

La oss få vite hva du syns om Philips SCF297 Avent Sterilisator ved å gi en produktbedømmelse. Vil du dele dine erfaringer med dette produktet eller stille et spørsmål? Legg igjen en kommentar nederst på siden.
Er du fornøyd med Philips SCF297 Avent Sterilisator?
Ja Nei
Vær den første til å bedømme dette produktet
0 stemmer

Bli med i samtalen om dette produktet

Her kan du dele hva du synes om Philips SCF297 Avent Sterilisator. Hvis du har et spørsmål, les først bruksanvisningen nøye. Be om en bruksanvisning kan gjøres ved å bruke vårt kontaktskjema.

Mer om denne håndboken

Vi forstår at det er fint å ha en papirhåndbok for Philips SCF297 Avent Sterilisator. Du kan alltid laste ned bruksanvisningen fra nettsiden vår og skrive den ut selv. Hvis du vil ha en original bruksanvisning, anbefaler vi at du kontakter Philips. De kan kanskje gi en original bruksanvisning. Leter du etter bruksanvisningen til Philips SCF297 Avent Sterilisator på et annet språk? Velg ditt foretrukne språk på hjemmesiden vår og søk etter modellnummeret for å se om vi har det tilgjengelig.

Spesifikasjoner

Merke Philips
Modell SCF297 Avent
Kategori Sterilisatorer
Filtype PDF
Filstørrelse 1.08 MB

Alle bruksanvisninger for Philips Sterilisatorer
Flere håndbøker for Sterilisatorer

Ofte stilte spørsmål om Philips SCF297 Avent Sterilisator

Vårt supportteam søker etter nyttig produktinformasjon samt svar på ofte stilte spørsmål. Hvis du finner en feil i våre ofte stilte spørsmål, vennligst gi oss beskjed ved å benytte vårt kontaktskjema.

Jeg steriliserer flaskene hver dag, men det er fortsatt melkerester i dem. Hvorfor det? Verifisert

Vask alltid flaskene før du steriliserer dem. En sterilisator brukes til å drepe bakterier, men er ikke et alternativ til en børste eller oppvaskmaskin.

Det var nyttig (92) Les mer

Hvor ofte bør jeg avkalke sterilisatoren min? Verifisert

Når sterilisatoren brukes regelmessig, bør den avkalkes minst en gang hver 4. uke, avhengig av vannkvaliteten i ditt spesifikke område.

Det var nyttig (20) Les mer

Bunnen av sterilisatoren min ble brun, hva skal jeg gjøre? Verifisert

Dette er sannsynligvis kalkoppbygging og et tegn på at du bør avkalke sterilisatoren. Se bruksanvisningen til din spesifikke sterilisator for å lære hvordan du avkalker modellen din.

Det var nyttig (14) Les mer

Kan jeg tørke en flaske manuelt etter sterilisering? Verifisert

Nei, dette anbefales ikke. Vannet som blir igjen på flasken er sterilt og inneholder ingen bakterier. Ved å tørke flasken manuelt vil nye bakterier tilsettes, noe som gjør at flasken ikke lenger er steril.

Det var nyttig (4) Les mer
Bruksanvisning Philips SCF297 Avent Sterilisator

Relaterte produkter

Relaterte kategorier