Bruksanvisning Beurer MP 28 Callus fjerner

Trenger du en bruksanvisning for Beurer MP 28 Callus fjerner? Nedenfor kan du se og laste ned PDF-bruksanvisningen gratis på norsk. Dette produktet har for øyeblikket 1 vanlige spørsmål, 0 kommentarer og har 0 stemmer. Hvis dette ikke er bruksanvisningen du ønsker, vennligst kontakt oss.

Er ditt produkt defekt og finner du ikke løsningen i bruksanvisningen? Dra til en Repair Café for gratis hjelp til reparasjon.

Bruksanvisning

Loading…

MP
28
MP
28
BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
• www.beurer.com
• www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
• www.beurer.com
• www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
DANSK
SVENSKA
Kære kunde
Det glæder os, at du har besluttet dig for et produkt fra vores sortiment. Vores navn står for
avancerede og gennemtestede kvalitetsprodukter inden for varme, blid terapi, blodtryk/diag-
nose, vægt, massage og luft. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og følg anvisningerne.
Med venlig hilsen
BEURER-teamet
Leveringsomfang
– Hårdhudssliber
2x Grov rulle
1x Fin rulle
– Beskyttelseskappe
– Rengøringsbørste
3x 1,5 V, AA-batterier
Denne betjeningsvejledning
1. Vigtig information
Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem før første ibrugtag-
ning, gem den til senere brug, og giv andre brugere adgang til den.
OBS:
Vær opmærksom på når den anvendes, at ingen hår indfanges af de roterende opsatser. Hav
for en sikkerhedsskyld et hårbånd på.
Ved brugen kan kraftig varmeudvikling forekomme på huden.
Kontrollér regelmæssigt resultaterne under behandlingen. Dette gælder især for diabetikere,
da de er mindre følsomme over for smerter, og der derfor lettere kan opstå personskader.
Gå altid meget forsigtigt frem under brugen. Spørg din læge, hvis du er i tvivl.
Apparatet må kun anvendes til det formål, det er udviklet til, og kun på den måde, som er
angivet i betjeningsvejledningen. Enhver anden brug end beregnet kan være farlig.
Ved langvarig intensiv brug af apparatet, f.eks. til afslibning af hård hud på fødderne, kan
apparatet blive meget varmt. For at undgå forbrændinger på huden i den forbindelse skal
der holdes længere pauser mellem hver brug. Kontrollér af hensyn til din egen sikkerhed
hele tiden apparatets varmeudvikling. Dette gælder især for personer, der ikke kan føle
varme.
Apparatet er beregnet til personlig brug, ikke til medicinsk eller kommerciel brug.
Af hygiejniske grunde må apparatet kun anvendes på en person.
Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af ukorrekt brug eller brug i strid
med formålet.
Kontrollér før brug, at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader. Anvend ikke appa
-
ratet i tvivlstilfælde, og kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse.
Hold børn på afstand af emballagematerialet. Der er fare for kvælning.
Kontrollér ofte, om apparatet viser tegn på slid eller beskadigelser. Hvis der er sådanne
tegn, eller hvis apparatet er blevet anvendt ukorrekt, skal det bringes til producenten eller
forhandleren, før det må bruges igen.
Apparatet skal slukkes omgående, hvis det er defekt, eller hvis der opstår driftsmæssige
forstyrrelser.
Reparationer må kun udføres af kundeservice eller autoriserede forhandlere.
Kontroller dog altid batterierne, og udskift dem eventuelt inden en eventuel reklamation.
Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet!
Benyt kun apparatet sammen med de medfølgende tilbehørsdele.
Anvend aldrig apparatet uden opsyn, specielt ikke når der er børn i nærheden.
Nå ikke anvendes i nærheden af små dyr/dyr.
Undgå enhver kontakt med vand (undtagen ved rengøring med en hårdt opvredet klud).
Vand må aldrig trænge ind i apparatet. Nedsænk aldrig apparatet i vand. Anvend aldrig
apparatet i badekarret, under bruseren, i en swimmingpool, over en vask fyldt med vand
eller i et rum med ekstremt høj luftfugtighed (f.eks. badeværelset.
Hold apparat på sikker afstand af varmekilder.
Anvend ikke apparatet under tæpper, puder etc.
Apparatet må ikke anvendes uafbrudt i mere end 15 minutter. Derefter skal der holdes en
pause på mindst 15 minutter for at forhindre en overophedning af motoren.
Hænderne skal være tørre, når du anvender apparatet.
Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk,
sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under
opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne
farer.
Apparatet må ikke anvendes på følsomme eller irriterede hudområder.
Børn bør være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
Rengørings- og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under
opsyn.
Anvisning for håndtering af batterier
Hvis væske fra cellebatteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende
sted skylles med vand, og der skal søges læge.
Bäste kund,
Vi är glada över att du har valt en produkt ur vårt sortiment! Vårt namn står för kvalitativa och
noggrant testade kvalitetsprodukter inom värme, vikt, blodtryck, kroppstemperatur, puls, mjuk
terapi, massage och luft. Läs noga igenom den här bruksanvisningen och följ anvisningarna.
Vänliga hälsningar
ditt BEURER-team
I förpackningen ingår följande:
Elektrisk fil
2x Rulle grov
1x Rulle fin
– Skydd
– Rengöringsborste
2 st. 1,5 V AA-batterier
Denna bruksanvisning
1. Viktig information
Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder produkten första
gången. Spara bruksanvisningen, du eller någon annan användare kan-
ske vill läsa den igen.
OBS!
Se till att inget hår kan fastna i de roterande tillbehören under användning. Använd en hår
-
gummisnodd av säkerhetsskäl.
Vid användningen kan det bli stark värmeutveckling på huden.
– Kontrollera resultaten regelbundet under behandlingen. Detta gäller särskilt dig som är di
-
abetiker. Du kan vara mindre smärtkänslig och därför skadas lättare. Arbeta alltid mycket
försiktigt. Rådgör med din läkare om du känner dig osäker.
Den här apparaten får bara användas i det syfte som den är utvecklad för och på det sätt
som anges i bruksanvisningen. All felaktig användning kan vara farlig!
Vid intensiv och långvarig användning av apparaten, t.ex. vid borttagning av hård hud på
fötterna, kan enheten bli mycket varm. För att undvika brännskador på huden måste du ta
längre pauser mellan varje användning. Kontrollera regelbundet hur varm enheten är, för
din egen säkerhet. Detta gäller särskilt för värmekänsliga personer.
Apparaten är endast avsedd för hemmabruk och inte för medicinskt eller kommersiellt bruk.
Apparaten får av hygieniska skäl endast användas av en person.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer vid olämplig eller felaktig användning.
Före användning måste du kontrollera att apparaten och tillbehören inte har några synliga
skador. Använd dem inte i osäkra fall, utan vänd dig till återförsäljaren eller till vår kund
-
tjänst.
Håll barn borta från förpackningsmaterialet. Det föreligger risk för kvävning!
Kontrollera apparaten ofta för att se om det finns tecken på skador eller slitage. Om du hit-
tar sådana tecken eller om apparaten har använts på ett felaktigt sätt måste den lämnas in
till tillverkaren eller återförsäljaren innan den används på nytt.
Stäng av apparaten genast om den är defekt eller vid driftsstörningar.
Reparationer får endast utföras av vår kundtjänst eller av auktoriserade återförsäljare.
Prova alltid att batterierna fungerar och byt ut dem om det behövs innan du reklamerar ap-
paraten.
Försök aldrig reparera apparaten på egen hand!
Använd apparaten enbart med de medföljande tillbehören.
Låt aldrig apparaten vara igång utan att vara övervakad, särskilt när barn är i närheten.
Får ej användas på smådjur eller djur.
Förebygg all kontakt med vatten! (Enda tillåtna vattenkontakten är rengöring med en lätt
fuktad trasa.) Vatten får aldrig komma in inuti apparaten. Sänk aldrig ned apparaten under
vatten. Använd aldrig apparaten i badkaret, i duschen, i simbassäng, ovanför ett handfat
eller kar fyllt med vatten, eller i ett rum med extrem luftfuktighet (t.ex. badrummet).
Håll apparaten på avstånd från värmekällor.
Använd inte apparaten under täcken, kuddar etc.
Apparaten får användas i högst 15minuter i sträck utan att stängas av. Efter denna tid
måste du lägga in en paus på minst 15 minuter för att förhindra att motorn överhettas.
Vid all typ av handhavande med apparaten måste händerna vara helt torra.
Denna produkt får användas av barn över 8 år och av personer med begränsad fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas
eller instrueras i hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker det
innebär.
Apparaten får inte användas på ömtåliga eller irriterade hudställen.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
Rengöring och allmänt underhåll får endast utföras av barn under uppsikt av en vuxen.
Anvisningar för hantering av batterier
Om vätska från battericeller kommer i kontakt med hud eller ögon ska de berörda ställena
sköljas med vatten. Uppsök läkarvård.
Risk för sväljning! Små barn kan svälja batterier, vilket kan orsaka kvävning. Förvara
därför batterier oåtkomligt för små barn!
MP
28
BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
• www.beurer.com
• www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
NORSK
Kjære kunde!
Vi gleder oss over at du har valgt et av våre produkter. Navnet vårt står for førsteklasses nøye
testede kvalitetsprodukter innenfor feltene varme, mild terapi, blodtrykk/diagnose, vekt, mas-
sasje og luft. Les nøye gjennom bruksanvisningen og følg de angitte anvisningene.
Vennlig hilsen
Beurer-teamet
Innhold
Hard hud-fjerner
2x Rull grov
1x Rull fin
– Beskyttelseskappe
– Rengjøringsbørste
2x 1,5 V, type AA-batterier
Denne bruksanvisningen
1. Viktig informasjon
Les grundig gjennom denne bruksanvisningen før første gangs bruk,
oppbevar den til senere bruk og sørg også for at den er tilgjengelig for
andre brukere.
FARE:
Ved bruk av apparatet må du passe på at håret ikke vikles inn i de roterende tilbehørene. Bruk
for sikkerhets skyld et hårstrikk.
Ved bruk kan det forekomme sterk varmeutvikling på huden.
Kontroller resultatene regelmessig under behandlingen. Dette gjelder spesielt for diabeti
-
kere fordi disse er mindre følsomme for smerte slik at det lettere kan oppstå skader. Arbeid
alltid svært forsiktig. Kontakt lege hvis du er i tvil.
Dette apparatet skal kun brukes til det angitte formålet, og på den måten som er beskrevet
i denne bruksanvisningen. Ikke-forskriftsmessig bruk kan være farlig.
Ved langvarig og intensiv bruk av apparatet, f.eks. sliping av hornhud på føttene, kan ap
-
paratet bli kraftig oppvarmet. For å unngå forbrenning av huden må du ta lengre pauser
mellom øktene. For din egen sikkerhets skyld skal du regelmessig kontrollere varmeutvik-
lingen i apparatet. Dette gjelder spesielt for personer som er ømfintlige overfor varme.
Apparatet er kun ment for personlig bruk og er ikke for medisinsk eller kommersiell bruk.
Apparatet skal av hygieniske grunner bare brukes av én person.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke-forskriftsmessig eller feil bruk.
Kontroller før bruk at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader. Ikke bruk apparatet
hvis du tror det kan være skadet. Henvend deg i stedet til din lokale forhandler eller kon
-
takt kundeservice.
Barn må holdes unna emballasjematerialet. Det er kvelningsfare.
Kontroller med jevne mellomrom om apparatet viser tegn til slitasje eller skader. Hvis du
oppdager slitasje eller skader, eller hvis apparatet er blitt brukt på en ikke-forskriftsmessig
måte, må den leveres inn og kontrolleres hos produsenten eller en forhandler før eventuell
videre bruk.
Slå straks av apparatet ved defekter og driftsforstyrrelser.
Reparasjoner skal kun gjennomføres av kundeservice eller autorisert forhandler.
Før reklamasjon foretas, bør du imidlertid kontrollere batteriene og eventuelt skifte dem ut.
Forsøk aldri å reparere apparatet selv!
Apparatet skal kun brukes med det medfølgende tilbehøret.
Ikke gå fra apparatet når det er slått på, særlig ikke når det er barn i nærheten.
Må ikke brukes på dyr.
Unngå enhver kontakt med vann (unntatt ved rengjøring med en lett fuktet klut!). Pass på
at det ikke kommer vann inn i apparatet. Apparatet må ikke legges i vann. Apparatet må
under ingen omstendigheter brukes i badekaret, under dusjen, i svømmebassenget over
et vaskefat som er fylt med vann eller i et rom med ekstremt høy luftfuktighet (f.eks. på ba
-
det).
Hold apparatet unna varmekilder.
Ikke bruk apparatet under et teppe, en pute eller lignende.
Apparatet må ikke brukes lengre enn 15 minutter om gangen. Etter denne tiden må det
legges inn en pause på minst 15 minutter for å hindre overoppheting av motoren.
Hendene må alltid være tørre før apparatet brukes.
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre, samt av personer med reduserte fy
-
siske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer som mangler erfaring og kunn-
skap, når de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og hvilke farer
som er forbundet med det.
Apparatet må ikke brukes på følsomme eller irriterte områder av huden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Barn må ikke rengjøre og vedlikeholde produktet uten tilsyn.
Instruksjoner for bruk av engangsbatterier
Hvis væske fra battericeller kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte området
skylles med vann og lege oppsøkes umiddelbart.
MP
28
MP
28
BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
• www.beurer.com
• www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
• www.beurer.com
• www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
SUOMI
Hyvä asiakas
Kiitos, että valitsit valikoimaamme kuuluvan tuotteen. Tuotteemme ovat tunnetusti korkea-
luokkaisia ja perusteellisesti testattuja, ja niiden käyttöalueet liittyvät lämpöön, pehmeisiin
hoitomuotoihin, verenpaineeseen/diagnosointiin, painoon, hierontaan ja ilmaan. Lue tämä
käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja neuvoja.
Ystävällisin terveisin
BEURER-tiimi
Pakkauksen sisältö
Kovettumien poistaja
2x Rulla, karkea
1x Rulla, hieno
– Suojus
– Puhdistusharja
2x 1,5 V AA-paristoa
Tämä käyttöohje
1. Tärkeitä ohjeita
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Säi-
lytä käyttöohje myöhempää tarvetta ja muita laitteen käyttäjiä varten.
HUOMIO:
Varmista, ettei laitteen pyöriviin osiin pääse sotkeutumaan hiuksia käytön aikana. Käytä hius-
lenkkiä vahinkojen välttämiseksi.
Käyttö saattaa johtaa ihon voimakkaaseen kuumenemiseen.
Seuraa tuloksia säännöllisesti hoidon aikana. Tämä koskee erityisesti diabeetikkoja, sillä
heidän kipuherkkyytensä on alentunut, minkä takia vahinkoja saattaa syntyä helpommin.
Ole aina erittäin varovainen. Jos olet epävarma, käänny lääkärisi puoleen.
Laitetta saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, johon se on kehitetty, ja käyttöohjees-
sa mainitulla tavalla. Laitteen epäasianmukainen käyttö voi olla vaarallista.
Mikäli laitetta käytetään pidemmän aikaa intensiivisesti, esim. jalkapohjien kovettumien hi-
omisen yhteydessä, se voi kuumentua voimakkaammin. Jotta palovammoilta vältyttäisiin,
on tällaisessa käytössä pidettävä pidempiä taukoja. Valvo laitteen kuumenemista oman
terveytesi suojaamiseksi. Tämä koskee erityisesti kuumuudelle herkkiä henkilöitä.
Laite on tarkoitettu kotikäyttöön, ei lääketieteelliseen tai kaupalliseen käyttöön.
Laitetta tulee käyttää hygieniasyistä vain yhdellä henkilöllä.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai väärästä
käytöstä.
Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja lisätarvikkeissa ole näkyviä vaurioita. Jos olet
epävarma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun
asiakaspalveluosoitteeseen.
Älä anna pakkausmateriaalia lasten käsiin. Tukehtumisvaara.
Tarkista laite säännöllisesti kulumien tai vaurioiden varalta. Jos merkkejä kulumisista tai
vaurioista on tai jos laitetta on käytetty epäasianmukaisesti, se täytyy viedä valmistajan tai
kauppiaan tarkastettavaksi ennen seuraavaa käyttöä.
Sammuta laite välittömästi, jos se ei toimi ja jos siinä ilmenee käyttöhäiriöitä.
Korjauksia saa tehdä vain asiakaspalvelu tai valtuutettu jälleenmyyjä.
Ennen reklamaatiota tarkista ensin paristot ja vaihda ne tarvittaessa.
Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse!
Käytä laitetta ainoastaan pakkaukseen sisältyvien lisäosien kanssa.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen virran ollessa kytkettynä, etenkään, jos lähistöillä on
lapsia.
Älä käytä lemmikkeihin/eläimiin.
Vältä kaikkea kosketusta veden kanssa (paitsi puhdistettaessa hieman kostutetulla liinal
-
la). Vettä ei saa ikinä päästä laitteen sisään. Älä koskaan kasta laitetta veteen. Älä missään
nimessä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa, uima-altaassa, vedellä täytetyn käsien-
pesualtaan päällä tai tilassa, jossa ilmankosteus on erittäin korkea (esim. kylpyhuoneessa).
Pidä laite etäällä lämmönlähteistä.
Älä käytä laitetta peittojen, tyynyjen jne. alla.
Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti 15 minuuttia pidempää aikaa. Tämän ajan kuluttua
on pidettävä vähintään 15 minuutin tauko moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi.
Käsien on oltava kuivat aina laitetta käsiteltäessä.
Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alen
-
tuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitetta, jos heitä val-
votaan tai heille opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät
vaarat.
Laitetta ei saa käyttää herkillä tai ärtyneillä ihoalueilla.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet
Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele altistunut
kohta vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
Tukehtumisvaara! Pieni lapsi saattaa nielaista pariston ja tukehtua. Säilytä siksi paristot
pienten lasten ulottumattomissa!
MP
28
MP
28
MP
28
BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
• www.beurer.com
• www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
• www.beurer.com
• www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
• www.beurer.com
• www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
ČESKY
SLOVENSKO
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek znašeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro
vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky kpoužití voblastech určování energetické
spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální
terapii, masáže avzduchovou terapii. Pročtěte si prosím pozorně návod kpoužití ařiďte se
pokyny, které jsou vněm uvedené.
S pozdravem
Váš tým BEURER
Obsah balení
Odstraňovač ztvrdlé kůže
– 2x Váleček hrubý
– 1x Váleček jemný
Ochranný kryt
Čisticí kartáček
2 baterie typu AA; 1,5 V
Tento návod kpoužití
1. Důležité pokyny
Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod kpoužití,
uschovejte ho pro pozdější použití aposkytněte ho iostatním uživate-
lům.
POZOR:
Dbejte na to, aby při používání přístroje do rotujících nástavců nezachytily vaše vlasy. Pro jis
-
totu si upevněte vlasy gumičkou.
Při používání může na kůži dojít k velkému nárůstu tepla.
Během ošetřování pravidelně kontrolujte výsledky. To platí zejména pro diabetiky, neboť
jsou méně citliví na bolest amohli by se snadněji poranit. Pracujte vždy opatrně. Vpřípadě
pochybností se obraťte na svého lékaře.
Tento přístroj se smí používat pouze kúčelu, ke kterému byl vytvořen, azpůsobem uvede
-
ným vtomto návodu kpoužití. Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné.
Při dlouhotrvajícím použití, např. při obrušování ztvrdlé kůže na nohou, se může přístroj více zahřát.
Abyste zabránili popáleninám kůže, je třeba mezi jednotlivými aplikacemi dodržovat delší
přestávky. Vzájmu vlastní bezpečnosti neustále kontrolujte zahřívání přístroje. To platí ze
-
jména pro osoby, které jsou méně citlivé na teplo.
Přístroj je určen pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely.
Přístroj smí zhygienických důvodů používat pouze jedna osoba.
Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.
ed použitím se ujistěte, zda přístroj ajeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poško-
zení. Vpřípadě pochybností přístroj nepoužívejte aobraťte se na prodejce nebo zákaznický
servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny vnávodu.
Obalový materiál nenechávejte vdosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
Přístroj je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Po-
kud se takové známky objeví nebo byl-li přístroj použit neodborným způsobem, je třeba ho
před dalším používáním předat ke kontrole výrobci nebo prodejci.
Přístroj ihned vypněte, pokud dojde kzávadám nebo provozním poruchám.
Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.
ed každou reklamací však nejdříve zkontrolujte baterie apodle potřeby je vyměňte.
V žádném případě se nepokoušejte opravovat přístroj sami!
Přístroj používejte pouze sdodávaným příslušenstvím.
Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru, zejména pokud jsou vblízkosti děti.
Nepoužívejte udrobných ani uvětších zvířat.
Zabraňte jakémukoliv kontaktu svodou (při čištění používejte pouze lehce navlhčenou utěr-
ku!). Voda se nikdy nesmí dostat do vnitřku přístroje. Nikdy nenamáčejte přístroj do vody.
Vžádném případě nepoužívejte přístroj ve vaně, pod sprchou, vbazénu, nad umyvadlem
naplněným vodou nebo vmístnosti snadměrnou vlhkostí (např. vkoupelně).
Chraňte přístroj před kontaktem se zdroji tepla.
Nepoužívejte přístroj pod dekou, polštářem atd.
Přístroj se nesmí používat déle než 15 minut bez přerušení. Po této době je třeba udělat
přestávku minimálně na 15 minut, aby nedošlo kpřehřátí motoru.
Při používání přístroje musíte mít suché ruce.
Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod
dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chá-
pou z toho vyplývající rizika.
Přístroj se nesmí používat na citlivých nebo podrážděných místech pokožky.
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si spřístrojem nehrají.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
Pokyny pro zacházení s bateriemi
Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, oplách-
něte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto
uchovávejte mimo dosah dětí!
Spoštovani kupec,
veseli nas, da ste se odločili za nakup našega izdelka. Naše ime je jamstvo za visokokako
-
vostne in temeljito preizkušene izdelke za ogrevanje, blago terapijo, merjenje krvnega tlaka,
tehtanje, masažo ter zračenje. Prosimo, pozorno preberite ta navodila za uporabo in upo-
števajte napotke.
Se priporočamo,
vaša ekipa Beurer
Vsebina paketa
Odstranjevalec trde kože
2x Grobi valjček
1x Fini valjček
Zaščitni pokrovček
Ščetka za čiščenje
2 baterije vrste AA; 1,5 V
Ta navodila za uporabo
1. Pomembna navodila
Pred prvo uporabo temeljito preberite ta navodila za uporabo, jih shra-
nite za kasnejšo uporabo in naj bodo dostopna tudi drugim uporabni-
kom.
POZOR:
Bodite pozorni, da se pri uporabi lasje ne zapletejo v vrtljive nastavke. Zaradi varnosti imejte
nameščeno gumico za lase.
Pri uporabi se lahko na koži pojavi močna toplota.
Med obdelavo redno preverjajte rezultate. To še zlasti velja za diabetike, ker so manj ob
-
čutljivi na bolečino in se lažje poškodujejo. Pri uporabi bodite vedno previdni. Kadar ste v
dvomih, se posvetujte z zdravnikom.
To napravo lahko uporabljate le v namene, za katere je bila zasnovana, in na način, opisan
v navodilih za uporabo. Vsaka neustrezna uporaba je lahko nevarna.
Pri dolgotrajni intenzivni uporabi, npr. pri odstranjevanju trde kože na stopalih, se lahko na-
prava bolj segreje. Da bi se pri tem izognili opeklinam na koži, je treba med posameznimi
obdelavami narediti daljši premor. Za lastno varnost redno preverjajte segrevanje naprave.
To še zlasti velja pri osebah, občutljivih na vročino.
Naprava je namenjena le za osebno uporabo in ne za medicinske ali poslovne namene.
Iz higienskih razlogov lahko napravo uporablja samo ena oseba.
Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nepremišljene uporabe.
Pred uporabo preverite, ali so na napravi in dodatni opremi vidne poškodbe. V primeru
dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na trgovca ali na navedeni naslov službe za
stranke.
Ne dovolite, da bi otroci prišli v stik z materialom embalaže, saj se lahko zadušijo.
Pri napravi je treba pogosto preverjati, ali kaže znake obrabe oziroma poškodb. Če opazite
takšne znake ali če se je naprava uporabljala na neustrezen način, jo je treba pred ponovno
uporabo prinesti proizvajalcu ali trgovcu.
V primeru okvare in motenj delovanja napravo takoj izklopite.
Popravila lahko izvajajo le v servisni službi ali pri pooblaščenih trgovcih.
Pred reklamacijo vseeno najprej preverite baterije in jih po potrebi zamenjajte.
Naprave v nobenem primeru ne popravljajte sami!
Napravo uporabljajte samo s priloženo dodatno opremo.
Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora, še posebej, če so v bližini otroci.
Naprave ne uporabljajte na živalih.
Preprečite vsakršni stik z vodo (razen pri čiščenju z rahlo navlaženo krpo!). V notranjost
naprave ne sme nikoli priti voda. Naprave nikoli ne potopite v vodo. Naprave ne smete v
nobenem primeru uporabljati v kopalni kadi, pod tušem, v bazenu, nad umivalnikom, pol
-
nim vode, ali v prostoru z izredno vlažnostjo zraka (npr. v kopalnici).
Naprava naj ne bo v bližini virov toplote.
Med uporabo naprave se ne smete pokriti z odejo, vzglavnikom itd.
Naprava ne sme neprekinjeno delovati več kot 15 minut. Po tem času je treba narediti pre
-
mor za vsaj 15 minut, da se prepreči pregretje motorja.
Napravo smete uporabljati le s suhimi rokami.
To napravo lahko uporabljajo tudi otroci od 8 leta starosti in osebe z omejenimi fizičnimi,
senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če se
jih pri tem nadzoruje oziroma se jih nauči napravo varno uporabljati ter če razumejo nevar
-
nosti, ki izhajajo iz nje.
Naprave ne smete uporabljati na občutljivih ali razdraženih predelih kože.
Pazite, da se otroci ne igrajo z napravo.
Čiščenja in vzdrževanja naj ne izvajajo otroci, razen če so pod nadzorom.
Napotki za ravnanje z baterijami
Če tekočina iz baterijske celice pride v stik s kožo ali očmi, prizadeta mesta sperite z vodo
in obiščite zdravnika.
Nevarnost zadušitve! Majhni otroci lahko pogoltnejo baterije in se zaradi tega zadušijo.
Zato baterije hranite na mestu, kjer jih majhni otroci ne morejo doseči!
• Bodite pozorni na znak polarnosti plus (+) in minus (–).
• Ob razlitju baterije si nadenite zaščitne rokavice in predalček za baterije očistite s suho krpo.
• Baterije zaščitite pred previsoko temperaturo.
MAGYAR
ROMÂNĂ
MP
28
BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
• www.beurer.com
• www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta. A Beurer név egyet
jelent a kiváló minőségű és alapos vizsgálatnak alávetett termékekkel a hőkezelés, a testsúly-,
a vérnyomás-, a testhőmérséklet- és a pulzusmérés, valamint a lágy terápia, a masszázs és a
légterápia területén. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa
be a benne foglalt utasításokat.
Termékeinket szívesen ajánljuk figyelmébe!
Az Ön Beurer-csapata
A csomag tartalma
– Bőrkeményedés-eltávolító
2x Durva görgő
1x Finom görgő
– Védősapka
– Tisztítókefe
2x 1,5 V AA elem
Jelen használati útmutató
1. Fontos tudnivalók
Az első használat előtt olvassa át alaposan ezt a használati útmutatót,
őrizze meg a későbbi használatra, és tartsa a többi felhasználó számá-
ra is elérhető helyen.
FIGYELEM:
Kérjük, ügyeljen arra, hogy használat közben ne akadhasson haj a forgó feltétekbe. Bizton
-
sága érdekében viseljen hajgumit.
Használat során a bőrön nagy hő képződhet.
Kezelés közben rendszeresen ellenőrizze az eredményeket. Ez különösen a cukorbetegekre
vonatkozik, mert ők kevésbé érzékenyek a fájdalmakra, ezért könnyebben megsérülhetnek.
Dolgozzon mindig nagyon óvatosan. Kétes esetben forduljon orvoshoz.
A készüléket csak arra a célra használja, amelyre azt kifejlesztették, és amilyen módon a
használati útmutatóban le van írva. Bármilyen szakszerűtlen használat veszélyes lehet.
A készülék hosszantartó intenzív használata, pl. a szaruhártya lábról történő lecsiszolása
során a készülék erősen felforrósodhat. A bőr megégésének elkerülésére az egyes alkal
-
mazások között hosszabb szüneteket kell tartani. Saját biztonsága érdekében ellenőrizze
állandóan a készülék hőfejlődését. Ez különösen a hőre nem érzékeny személyekre vonat
-
kozik.
A készülék csak saját használatra szolgál, nem orvosi vagy kereskedelmi alkalmazásra ké-
szült.
A készüléket higiéniai okokból csak egy személy használhatja.
A gyártó cég nem felel a szakszerűtlen vagy helytelen használat által okozott károkért.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken vagy a tartozékokon nincsenek
látható sérülések. Kétes esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereske-
dőjéhez vagy az útmutatóban megadott ügyfélszolgálathoz.
Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot. Fennáll a fulladás veszélye!
Ellenőrizze gyakran a készüléket arra nézve, hogy nem mutatkoznak-e rajta az elhasználó
-
dás vagy károsodás jelei. Ilyen jelek esetén, vagy ha szakszerűtlenül használták ezt a me-
legítő párnát, a további használata előtt el kell vinnie a gyártó vagy a kereskedő céghez.
Azonnal kapcsolja ki a készüléket hibák és üzemzavarok fellépése esetén.
Javításokat csak az ügyfélszolgálat vagy az arra felhatalmazott kereskedő végezhet.
Reklamáció előtt azonban minden esetben ellenőrizze az elemeket, és szükség esetén
cserélje ki őket.
Semmilyen esetben se próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket!
A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül, különösen, ha gyermekek vannak a közel-
ben.
Ne használja kisállatokon/állatokon.
Kerülje a vízzel való közvetlen érintkezést (az egy kissé megnedvesített ronggyal történő tisz-
títás kivételével!). Víz soha nem juthat a készülék belsejébe. Soha ne merítse vízbe a készülé-
ket. Semmi esetre se használja a készüléket a fürdőkádban, a zuhany alatt, úszómedencében,
vízzel megtöltött mosdó fölött vagy rendkívül párás helyiségben (pl. a fürdőszobában).
A készüléket tartsa távol hőforrásoktól.
Ne használja a készüléket takarók, párnák stb. alatt.
A készüléket nem szabad 15 percnél hosszabb ideig megszakítás nélkül üzemeltetni. Ezu-
tán iktasson be legalább 15 perces szünetet a motor túlmelegedésének elkerülése céljából.
Kezei a készülék bármely használatához szárazak legyenek.
A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező szemé-
lyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról
ismertették őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
A készülék nem használható a bőr érzékeny vagy irritált helyein.
Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végez-
heti.
Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések
Ha az elemcella folyadéka a bőrre vagy a szembe jut, az érintett területet öblítse le vízzel
és forduljon orvoshoz.
Fennáll a lenyelés veszélye! A kisgyermekek az elemeket lenyelhetik és azok fulladást
okozhatnak. Ezért tartsa az elemeket kisgyermekektől elzárt helyen!
Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. Marca noastră simbolizează produse
de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosti
-
care, greutate, masaj și aer. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare și să
respectaţi indicaţiile.
Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră BEURER
Pachet de livrare
Aparat pentru îndepărtarea stratului cornos al pielii
2x Rolă grosieră
1x Rolă fină
Capac de protecţie
Perie de curăţare
2x baterii AA 1,5 V
Prezentele instrucţiuni de utilizare
1. Indicaţii importante
Înainte de prima utilizare, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni, păstraţi-le
pentru utilizarea ulterioară şi permiteţi accesul la ele şi altor utilizatori.
ATENŢIE:
În timpul utilizării, avei grijă ca părul să nu se poată prinde în accesoriile rotative. Pentru si
-
gurană, purtai un elastic de păr.
În timpul utilizării, pielea se poate încălzi puternic.
În timpul tratamentului verificaţi periodic rezultatele. Acest lucru este valabil în special pentru
diabetici, întrucât aceștia sunt mai puţin sensibili la durere și se pot răni mai ușor. Lucraţi
întotdeauna cu mare atenţie. În caz de dubii, consultaţi medicul.
Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat
în instrucţiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă.
La utilizarea îndelungată a aparatului, de exemplu pentru îndepărtarea stratului cornos de
la picioare, aparatul se poate încălzi puternic. Pentru evitarea arsurilor pielii, trebuie să exis-
te pauze mai lungi între utilizările individuale. Pentru siguranţa proprie, verificaţi în perma-
nenţă gradul de încălzire a aparatului. Acest lucru este valabil în special pentru persoanele
insensibile la căldură.
Aparatul este destinat numai pentru uzul propriu și nu pentru uz medical sau comercial.
Din motive de igienă, acest aparat trebuie utilizat la o singură persoană.
Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecţiuni care se produc datorită utili
-
zării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.
Înainte de utilizare asiguraţi-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecţiuni vizibile. În
cazul în care aveţi îndoieli nu utilizaţi aparatul și adresaţi-vă comerciantului dumneavoastră
sau serviciului pentru clienţi.
Nu lăsaţi materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Există pericolul de asfixiere.
Aparatul trebuie verificat periodic în privinţa semnelor de uzură sau deteriorare. Dacă există
astfel de semne sau dacă aparatul a fost utilizat necorespunzător, acesta trebuie prezentat
producătorului sau comerciantului înainte de următoarea utilizare.
Deconectaţi imediat aparatul dacă prezintă defecţiuni sau avarii în funcţionare.
Reparaţiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienţi sau de către comercianţii autori-
zaţi.
Înainte de a înainta o reclamaţie, verificaţi bateriile și înlocuiţi-le dacă este cazul.
În niciun caz nu încercaţi să reparaţi singur aparatul!
Utilizaţi aparatul numai cu accesoriile livrate.
Nu lăsaţi niciodată aparatul să funcţioneze nesupravegheat în special în preajma copiilor.
Nu utilizaţi pe copii mici/animale.
Evitaţi orice contact cu apa (în afară de curăţarea cu o cârpă puţin umedă!). Apa nu trebu
-
ie să pătrundă sub nicio formă în interiorul aparatului. Nu scufundaţi niciodată aparatul în
apă. Nu utilizaţi în niciun caz aparatul în cadă, sub duș, în piscină, deasupra unei chiuvete
umplute cu apă sau într-o încăpere cu umiditate foarte mare (de exemplu în baie).
Nu ţineţi aparatul aproape de surse de căldură.
Nu utilizaţi aparatul sub pături, perne etc.
Aparatul nu trebuie să funcţioneze mai mult de 15 minute neîntrerupt. După acest timp se
va aștepta minimum 15 minute pentru a evita supraîncălzirea motorului.
La fiecare utilizare a aparatului, mâinile trebuie să fie uscate.
Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială
sau mintală limitată sau fără experienţă și cunoștinţe necesare numai dacă sunt suprave-
gheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului și înţeleg
pericolele care rezultă din aceasta.
Aparatul nu trebuie utilizat în zone sensibile sau iritate ale pielii.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu acest aparat.
Lucrările de curăţare și întreţinere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii ne
-
supravegheaţi.
Indicaţii privind manipularea bateriilor
Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiţi locurile afectate
cu apă şi căutaţi ajutor de specialitate.
Pericol de înghiţire! Copiii pot înghiţi bateriile şi se pot asfixia. De aceea, nu păstraţi
bateriile la îndemâna copiilor!
• Respectaţi marcajele de polaritate Plus (+) şi Minus (-).
Last ned bruksanvisning på norsk (PDF, 2.91 MB)
(Tenk på miljøet og bare skriv ut denne bruksanvisningen hvis det virkelig er nødvendig)

Loading…

Vurdering

La oss få vite hva du syns om Beurer MP 28 Callus fjerner ved å gi en produktbedømmelse. Vil du dele dine erfaringer med dette produktet eller stille et spørsmål? Legg igjen en kommentar nederst på siden.
Er du fornøyd med Beurer MP 28 Callus fjerner?
Ja Nei
Vær den første til å bedømme dette produktet
0 stemmer

Bli med i samtalen om dette produktet

Her kan du dele hva du synes om Beurer MP 28 Callus fjerner. Hvis du har et spørsmål, les først bruksanvisningen nøye. Be om en bruksanvisning kan gjøres ved å bruke vårt kontaktskjema.

Mer om denne håndboken

Vi forstår at det er fint å ha en papirhåndbok for Beurer MP 28 Callus fjerner. Du kan alltid laste ned bruksanvisningen fra nettsiden vår og skrive den ut selv. Hvis du vil ha en original bruksanvisning, anbefaler vi at du kontakter Beurer. De kan kanskje gi en original bruksanvisning. Leter du etter bruksanvisningen til Beurer MP 28 Callus fjerner på et annet språk? Velg ditt foretrukne språk på hjemmesiden vår og søk etter modellnummeret for å se om vi har det tilgjengelig.

Spesifikasjoner

Merke Beurer
Modell MP 28
Kategori Callus fjernere
Filtype PDF
Filstørrelse 2.91 MB

Alle bruksanvisninger for Beurer Callus fjernere
Flere håndbøker for Callus fjernere

Ofte stilte spørsmål om Beurer MP 28 Callus fjerner

Vårt supportteam søker etter nyttig produktinformasjon samt svar på ofte stilte spørsmål. Hvis du finner en feil i våre ofte stilte spørsmål, vennligst gi oss beskjed ved å benytte vårt kontaktskjema.

Jeg bruker regelmessig en callusfjerner, men callusen på foten min fortsetter å komme tilbake. Hvorfor det? Verifisert

Callus dannes når det utøves for mye press på ett område. Denne callusen kan fjernes, men vil komme tilbake så lenge årsaken til den ikke er løst. Å bruke forskjellige sko eller gå forskjellige kan ta overtrykket.

Det var nyttig (35) Les mer
Bruksanvisning Beurer MP 28 Callus fjerner

Relaterte produkter

Relaterte kategorier